Aktuelt-arkiv

 • Aktuelt
  ""

  Kva vil klimaendringane gjere med fjellsporten? Onsdag 21. februar held Vestlandsforsking og DNT eit ope møte med tre foredrag om fjellsport, miljø og klima. Møtet er ein del av Fjellsportfestivalen 2018.

 • Aktuelt
  ""

  Den tredje samlinga i det regionale FoU-prosjektet «Samhandling for grønt skifte» vart gjennomført denne veka. Målet er å styrke kunnskapen og samhandlinga slik at kommunane kan spele ei viktig rolle i arbeidet med å klimaomstille samfunnet.

 • Aktuelt
  ""

  Det første arbeidsmøtet i eit nytt EU-prosjektet om big data i transportsektoren som Vestlandsforsking koordinerer, vart gjennomført ved Frankfurt Big Data Lab ved Goethe Universität i Tyskland 22. – 23. januar.

 • Seminar
  ""

  Korleis få til effektiv implementering av hydrogen og andre null-/lågutsleppløysningar i hurtigbåttrafikk? Det var tema for dialogseminaret i Sogndal som vart arrangert 26. januar.

 • Aktuelt
  ""

  Anna Maria Urbaniak-Brekke er tilsett som forskar ved Vestlandsforsking frå 1. januar 2018. Her skal ho forske på reiseliv og sunt friluftsliv.

 • Aktuelt
  ""

  Halvor Dannevig er Vestlandsforsking sin nye leiar for klima- og miljøforskinga ved instituttet frå 1. januar 2018.

 • Aktuelt
  ""

  Vestlandsforsking har vore med i arbeidet med etablering av Vitensenteret i Sogn og Fjordane heilt frå idéfasen og vert no ein av eigarane av senteret. Vestlandsforsking kjøper 23 aksjar for totalt 230 000 kroner.

 • Rapport
  ""

  I denne rapporten ser ein på kva verknad klimaendringar kan få for skianlegga rundt omkring i Norge. Rapporten er i to deler: først arbeidet med å lage framskrivingar av snøforhold for norske skianlegg og resultat frå desse, så ein del der sju utvalde anlegg er intervjua om klimatilpassingstiltak.

 • ""

  Eid vidaregåande skule, Stårheim skule, Eid ungdomsskule og Vestlandsforsking ønskjer å teste ut ein ny samarbeidsmodell for å få fleire jenter interessert i IKT og programmering.

 • Aktuelt
  ""

  Kyrre Groven ved Vestlandsforsking disputerer fredag 15. desember ved NTNU i Trondheim. Tittelen på avhandlinga er «Kommunane og klimautfordringa. Ein studie av lokal klimagovernance i Norge».

 • Aktuelt
  ""

  Forskingsmiljøa ved HVL og Vestlandsforsking er tildelte opp mot 28 millionar i støtte frå Forskingsrådet til eit prosjekt om digitalisering, automatisering, robotikk og stordata.

 • Artikkel
  ""

  Skidestinasjonar vil møte større utfordringar i åra framover som følgje av klimaendringane, viser ein ny studie utført av fleire leiande reiselivsforskarar. 

 • Aktuelt
  ""

  Nyttar du topptrimmen til Kaupanger idrettslag? Då ynskjer Vestlandsforsking at du deltek i undersøkinga om korleis du brukar skog og fjell på Kaupanger.

 • Aktuelt
  ""

  Hans Jakob Walnum er intervjua i det siste nummeret av tidsskriftet New Scientist. Walnum blei intervjua på bakgrunn av det forskingsarbeidet Vestlandsforsking har gjort om godstransport på veg.

 • Aktuelt
  "stisykling"

  Driv du med stisykling? Kva er du oppteken av i valet av sti: naturlege stiar, motoriske utfordringar, naturopplevingar eller er det andre faktorar som bestemmer kor du vil sykle?

 • Konferanse
  ""

  Korleis fremje språkutvikling gjennom IKT? Korleis få koding inn i skulen? IT-forum samlar krefter frå fylket og nabofylka til konferanse om bruk av IKT i oppvekst og utdanning 22.-23. november.

 • Seminar
  Seminar om reduksjoner i klimagassutslipp fra transport

  Hvordan kan norske byer bidra til å redusere utslipp i transportsektoren? Det var tema for seminaret som Vestlandsforsking og CenSES i samarbeid med CICERO inviterte til denne uka.

 • ""

  Vestlandsforsking samla denne veka forskarar frå USA, Japan, Hong Kong og Noreg i Bergen for å diskutere korleis big data kan brukast til å handtere naudsituasjonar.

 • Aktuelt
  ""

  Vestlandsforsking er representert under dei pågåande klimaforhandlingane i Bonn gjennom presentasjon av førebelse resultat frå Hope-prosjektet.

 • LeMO kick-off

  Vestlandsforsking skal koordinere eit nytt europeisk forskingsprosjekt som skal sjå på korleis big data kan forbetre transportsystema. Denne veka var det «kick-off» for prosjektet i Brussel.