Aktuelt-arkiv

 • Aktuelt
  ""

  Den prestisjetunge avisa siterte nyleg Vestlandsforsking i ein artikkel om auka etterspurnad etter nordiske datasentertenester. Blant selskapa som merkar pågang er BlueFjords i Luster.

 • Aktuelt
  ""

  Min-Sung Hong frå Sør-Korea kom til Vestlandsforsking i februar og skal forske på stordata. Den største overraskinga i møtet med Norge er all fritida som følgjer med jobben.

 • Aktuelt
  ""

  Denne veka er forskarar og aktørar frå Irland, Storbritannia, Sverige, Finland og Norge samla til avslutningskonferanse for eit tre-årig samarbeid om innovasjon i offentleg sektor.

 • Aktuelt
  ""

  Laksefiskarane i Lærdal legg att meir pengar lokalt enn fiskarar ved andre lakseelvar i Norge. I gjennomsnitt brukte fiskarane i Lærdal kr. 2600 per døgn til fiske, opphald, mat og drikke. Det visar at elveeigarane og Lærdalssamfunnet har klart å utvikle produkt som fiskarane er viljuge til å betale godt for.

 • Aktuelt
  ""

  Onsdag 21.februar inviterte Vestlandsforsking til oppstartsmøte i prosjektet «Virkninger av klimaendringer på norsk naturbasert reiseliv» i Sogndal. Forskingsmiljø og brukarpartnarar samla seg for å diskutere kva utfordringar eit endra klima vil by på for ulike reiselivsaktivitetar.

 • Aktuelt
  ""

  Kommunar kan ha god nytte av skadedata frå forsikringsselskapa, slår Vestlandsforsking fast i ei kartlegging for Miljødirektoratet. Kommunane brukte mellom anna informasjonen dei fekk utlevert til å finne problemområde i vass- og avløpsnettet.

 • Aktuelt
  ""

  EU sin ambassadør i Norge, Thierry Béchet, har denne veka vore to dagar i Sogndal. Han vitja Vestlandsforsking onsdag 21. februar og fekk høyre om forskingsaktiviteten ved instituttet og deltakinga i EU sine forskingsprogram.

 • Aktuelt
  ""

  I tre regionale samlingar har til saman 127 deltakarar frå 21 ulike kommunar i Sogn og Fjordane no fått ei teoretisk og praktisk innføring i metodikken «Vegkart for tenesteinnovasjon» til bruk i arbeidet med å innføre velferdsteknologi i Sogn og Fjordane.

 • Aktuelt
  ""

  Kva vil klimaendringane gjere med fjellsporten? Onsdag 21. februar held Vestlandsforsking og DNT eit ope møte med tre foredrag om fjellsport, miljø og klima. Møtet er ein del av Fjellsportfestivalen 2018.

 • Aktuelt
  ""

  Den tredje samlinga i det regionale FoU-prosjektet «Samhandling for grønt skifte» vart gjennomført denne veka. Målet er å styrke kunnskapen og samhandlinga slik at kommunane kan spele ei viktig rolle i arbeidet med å klimaomstille samfunnet.

 • Aktuelt
  ""

  Det første arbeidsmøtet i eit nytt EU-prosjektet om big data i transportsektoren som Vestlandsforsking koordinerer, vart gjennomført ved Frankfurt Big Data Lab ved Goethe Universität i Tyskland 22. – 23. januar.

 • Seminar
  ""

  Korleis få til effektiv implementering av hydrogen og andre null-/lågutsleppløysningar i hurtigbåttrafikk? Det var tema for dialogseminaret i Sogndal som vart arrangert 26. januar.

 • Aktuelt
  ""

  Anna Maria Urbaniak-Brekke er tilsett som forskar ved Vestlandsforsking frå 1. januar 2018. Her skal ho forske på reiseliv og sunt friluftsliv.

 • Aktuelt
  ""

  Halvor Dannevig er Vestlandsforsking sin nye leiar for klima- og miljøforskinga ved instituttet frå 1. januar 2018.

 • Aktuelt
  ""

  Vestlandsforsking har vore med i arbeidet med etablering av Vitensenteret i Sogn og Fjordane heilt frå idéfasen og vert no ein av eigarane av senteret. Vestlandsforsking kjøper 23 aksjar for totalt 230 000 kroner.

 • Rapport
  ""

  I denne rapporten ser ein på kva verknad klimaendringar kan få for skianlegga rundt omkring i Norge. Rapporten er i to deler: først arbeidet med å lage framskrivingar av snøforhold for norske skianlegg og resultat frå desse, så ein del der sju utvalde anlegg er intervjua om klimatilpassingstiltak.

 • ""

  Eid vidaregåande skule, Stårheim skule, Eid ungdomsskule og Vestlandsforsking ønskjer å teste ut ein ny samarbeidsmodell for å få fleire jenter interessert i IKT og programmering.

 • Aktuelt
  ""

  Kyrre Groven ved Vestlandsforsking disputerer fredag 15. desember ved NTNU i Trondheim. Tittelen på avhandlinga er «Kommunane og klimautfordringa. Ein studie av lokal klimagovernance i Norge».

 • Aktuelt
  ""

  Forskingsmiljøa ved HVL og Vestlandsforsking er tildelte opp mot 28 millionar i støtte frå Forskingsrådet til eit prosjekt om digitalisering, automatisering, robotikk og stordata.

 • Artikkel
  ""

  Skidestinasjonar vil møte større utfordringar i åra framover som følgje av klimaendringane, viser ein ny studie utført av fleire leiande reiselivsforskarar.