Aktuelt-arkiv

 • Aktuelt
  ""

  Vestlandsforsking har vore med i arbeidet med etablering av Vitensenteret i Sogn og Fjordane heilt frå idéfasen og vert no ein av eigarane av senteret. Vestlandsforsking kjøper 23 aksjar for totalt 230 000 kroner.

 • Rapport
  ""

  I denne rapporten ser ein på kva verknad klimaendringar kan få for skianlegga rundt omkring i Norge. Rapporten er i to deler: først arbeidet med å lage framskrivingar av snøforhold for norske skianlegg og resultat frå desse, så ein del der sju utvalde anlegg er intervjua om klimatilpassingstiltak.

 • ""

  Eid vidaregåande skule, Stårheim skule, Eid ungdomsskule og Vestlandsforsking ønskjer å teste ut ein ny samarbeidsmodell for å få fleire jenter interessert i IKT og programmering.

 • Aktuelt
  ""

  Kyrre Groven ved Vestlandsforsking disputerer fredag 15. desember ved NTNU i Trondheim. Tittelen på avhandlinga er «Kommunane og klimautfordringa. Ein studie av lokal klimagovernance i Norge».

 • Aktuelt
  ""

  Forskingsmiljøa ved HVL og Vestlandsforsking er tildelte opp mot 28 millionar i støtte frå Forskingsrådet til eit prosjekt om digitalisering, automatisering, robotikk og stordata.

 • Artikkel
  ""

  Skidestinasjonar vil møte større utfordringar i åra framover som følgje av klimaendringane, viser ein ny studie utført av fleire leiande reiselivsforskarar. 

 • Aktuelt
  ""

  Nyttar du topptrimmen til Kaupanger idrettslag? Då ynskjer Vestlandsforsking at du deltek i undersøkinga om korleis du brukar skog og fjell på Kaupanger.

 • Aktuelt
  ""

  Hans Jakob Walnum er intervjua i det siste nummeret av tidsskriftet New Scientist. Walnum blei intervjua på bakgrunn av det forskingsarbeidet Vestlandsforsking har gjort om godstransport på veg.

 • Aktuelt
  "stisykling"

  Driv du med stisykling? Kva er du oppteken av i valet av sti: naturlege stiar, motoriske utfordringar, naturopplevingar eller er det andre faktorar som bestemmer kor du vil sykle?

 • Konferanse
  ""

  Korleis fremje språkutvikling gjennom IKT? Korleis få koding inn i skulen? IT-forum samlar krefter frå fylket og nabofylka til konferanse om bruk av IKT i oppvekst og utdanning 22.-23. november.

 • Seminar
  Seminar om reduksjoner i klimagassutslipp fra transport

  Hvordan kan norske byer bidra til å redusere utslipp i transportsektoren? Det var tema for seminaret som Vestlandsforsking og CenSES i samarbeid med CICERO inviterte til denne uka.

 • ""

  Vestlandsforsking samla denne veka forskarar frå USA, Japan, Hong Kong og Noreg i Bergen for å diskutere korleis big data kan brukast til å handtere naudsituasjonar.

 • Aktuelt
  ""

  Vestlandsforsking er representert under dei pågåande klimaforhandlingane i Bonn gjennom presentasjon av førebelse resultat frå Hope-prosjektet.

 • LeMO kick-off

  Vestlandsforsking skal koordinere eit nytt europeisk forskingsprosjekt som skal sjå på korleis big data kan forbetre transportsystema. Denne veka var det «kick-off» for prosjektet i Brussel.

 • Aktuelt
  ""

  Ingen har oversikt over dei små og mellomstore giftlagera som finst i alle norske kommunar. Med meir nedbør, flaum og skred fryktar forskarar at gifta blir spreidd ut i naturen.

 • Aktuelt
  ""

  Ein delegasjon frå Litauen har vore i fylket for å sjå korleis vi arbeider med klimaendringane sin verknad på biologisk mangfald og økosystem. Studieturen er del av eit internasjonalt prosjekt der Vestlandsforsking og Sogn og Fjordane Fylkeskommune deltek.

 • Aktuelt
  "Trolltunga"

  Trolltunga, Preikestolen og Kjerag trekkjer fleire hundre tusen menneske til fjells. Det skapar nye problemstillingar for lokalsamfunna, mellom anna når det gjeld tryggleik.

 • Aktuelt
  ""

  Alle kundane deira er på nett. Korleis kan reiselivet til passe seg, vere til stades og bli så synlege som mogleg i digitale kanalar?

 • Aktuelt
  "fjord og ferje"

  EU-nettverk for Sogn og Fjordane inviterer til Horisont 2020 prosjektverkstad torsdag 26. oktober på Kaupanger. Forskningsrådet deltek med tre rådgjevarar og du møter Segel AS, Høgskulen på Vestlandet og Vestlandsforsking.

 • Aktuelt
  ""

  Hvordan forstår vi fordeling av tap og gevinst ved etablering av gruvevirksomhet? Er bærekraftig gruvedrift i det hele tatt mulig? Det er overordnede spørsmål som forskerne bak boken ” The Will to Drill - Mining in Arctic Communites” forsøker å svare på.