Om Vestlandsforsking

test
A bird's eye view of Sogndal's university college campus and stadium buildings, where WNRI's offices are located. Foto: Falkeblikk AS

Vestlandsforsking er eit regionalt forankra forskingsinstitutt som utfører forsking- og utviklingsoppdrag for næringsliv og offentleg sektor. Vi arbeider med forsking innan tre hovudområde: klima og miljø, reiseliv og teknologi og samfunn.

Forskarane våre utfører tverrfagleg og bruksretta forsking både på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Vestlandsforsking har om lag 30 tilsette og ein årsomsetnad på rundt 25 millionar kroner.

Vi held til på Campus Sogndal i Sogndal, som ligg i Vestland fylke.

Overordna mål

Vestlandsforsking er eit regionalt forankra forskingsinstitutt på den nasjonale og internasjonale FoU-arenaen. Vi leverer kunnskap som møter samfunnsutfordringar og bidreg til innovasjon og berekraftig utvikling.

Visjon

Banebrytande kunnskap for eit berekraftig samfunn.

Hovudmål

Vestlandsforsking skal vere eit sjølvstendig, regionalt forskingsinstitutt med base i Sogndal og forankra i Vestland.

I samarbeid med regionale, nasjonale og internasjonale fagmiljø skal instituttet levere banebrytande forsking av høg kvalitet som svarar på samfunnsutfordringar og bidreg til bærekraftig utvikling

Finansiering

Prosjektinntektene finansierer den ordinære drifta i Vestlandsforsking. Tilskot i form av grunnløyvingar blir nytta til strategisk fagleg utvikling og kvalitetssikring. Ved stiftinga av instituttet, som fann stad 13. mars 1985, gjekk Sogn og Fjordane fylkeskommune (stiftar), Kommunaldepartementet og 62 bankar, bedrifter, kommunar og organisasjonar i fylket inn med eit grunnfond på 4 millionar kroner.

Organisering

Instituttet er organisert som stifting og blir leia av eit styre samansett av sju medlemer. Vestland fylkeskommune vel fleirtalet av desse, medan Norges Forskningsråd vel eitt medlem. Styreleiar er Aleksander Øren Heen. Anders-Johan Almås er direktør og ivaretek den daglege leiinga av instituttet. Forskingsområda er organiserte tematisk og leia av forskingsleiarar og administrative gruppeleiarar.

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring skjer gjennom fagleg rettleiing og kontroll, og ved intern kvalitetssikring av prosjektgjennomføringa.