Om Vestlandsforsking

test
A bird's eye view of Sogndal's university college campus and stadium buildings, where WNRI's offices are located. Foto: Falkeblikk AS

Vestlandsforsking skal vere eit sjølvstendig, regionalt forskingsinstitutt med base i Sogndal og forankra i Vestland. I samarbeid med regionale, nasjonale og internasjonale fagmiljø skal instituttet levere banebrytande forsking av høg kvalitet som svarar på samfunnsutfordringar og bidreg til berekraftig utvikling.

Forskarane våre utfører tverrfagleg og bruksretta forsking både på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Vestlandsforsking har rundt 35 tilsette og ein årsomsetnad på 38 millionar kroner.

Vi utfører forsking på tre fagområde:

Klima og miljø: utsleppsreduksjon; klimatilpassing; planlegging og berekraftig utvikling; industriell økologi og naturressursforvalting

Reiseliv: opplevingsturisme, digitalisering, naturmangfald og berekraft

Teknologi og samfunn: stordata og nye teknologiar; regional utvikling og digitalisering; kjønn, mangfald og teknologi

Vi held til på Campus Sogndal i Sogndal, som ligg i Vestland fylke.

Visjon

Banebrytande kunnskap for eit berekraftig samfunn

Delmåla våre:

  • Samfunnsrelevant forsking og formidling
  • Sterkt og konkurransedyktig fagmiljø
  • Attraktivt og mangfaldig arbeidsmiljø

Finansiering

Prosjektinntektene finansierer den ordinære drifta i Vestlandsforsking. Tilskot i form av grunnløyvingar blir nytta til strategisk fagleg utvikling og kvalitetssikring. Instiuttet vart stifta 13. mars 1985. Ved stiftinga gjekk Sogn og Fjordane fylkeskommune (stiftar), Kommunaldepartementet og 62 bankar, bedrifter, kommunar og organisasjonar i fylket inn med eit grunnfond på 4 millionar kroner.

Organisering

Instituttet er organisert som ei stifting og blir leia av eit styre på sju. Vestland fylkeskommune vel fleirtalet av medlemmene og Noregs Forskingsråd vel eitt medlem. Styreleiar er Aleksander Øren Heen. Anders-Johan Almås er direktør og står for den daglege leiinga av instituttet. Forskingsgruppene ved instituttet blir leia av forskingsleiarar og administrative gruppeleiarar. Vestlandsforsking sine vedtekter finn du her.

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring skjer gjennom fagleg rettleiing og kontroll, og ved intern kvalitetssikring av prosjektgjennomføringa.