Aktuelt-arkiv

 • IT-Forum Sogn og Fjordane er særs nøgd etter at det måndag denne veka vart klart at samarbeidet i fylket får inntil 450.000 kroner i støtte frå Innovasjon Norge til kompetanse-utviklingsprosjekt for næringslivet. Dette betyr svært mykje for næringsmiljøet vårt, seier leiar i IT-forum Jan Heggheim.

 • Onsdag 10. desember tok kommunane i fylket fatt på vegen mot ei pleie- og omsorgsteneste som støttar seg på smart, ny teknologi. Oppmøtet var over all forventning då IT-forum si arbeidsgruppe for velferdsteknologi møtte kommunane til eit første seminar.

 • - Kommunane si interesse for velferdsteknologi er over all forventning, seier Hilde G. Corneliussen ved Vestlandsforsking, etter å ha registrert 128 påmeldingar frå alle kommunane i fylket til eit seminar på Skei hotel 10. desember.

 • 4. og 5. desember arrangerer Vestlandsforsking avslutningsseminar for prosjektet "Arealplanlegging og beredskap for fremtidens klima" i Ålesund. Hovudtema for samlinga: Frå kunnskap til handling. Du kan følgje seminaret på Youtube.

 • Difi har evaluert kvaliteten på offentlege nettstader sidan 2001 og delt ut prisar for beste nettstad. Vestlandsforsking har delteke i det faglege arbeidet både med indikatorutforming og evaluering frå starten av. I år har Difi gjort ei endring og sett søkjelyset på offentlege digitale tenester, dvs. digitale skjema. Resultatet av evalueringa vart lagt fram på eit seminar i Oslo fredag 28.11.

 • We are delighted that delegates from about 30 countries joined us for the 3rd International Adventure Tourism Conference 22 – 26 November in Sogndal, close to fjords and glaciers, with opportunities for activities containing both culture, nature and physical activities. In other words: world class adventure tourism.

 • 26 av 26 kommunar i Sogn og Fjordane har alt innført elektronisk utveksling av helsemeldingar. Utvekslinga var oppe og gjekk sommaren 2014 etter godt samarbeid i heile fylket.

 • Forskingsleiar Carlo Aall kritiserar i ein kronikk i Bergens Tidende den nyleg publiserte fagrapporten frå Miljødirektoratet - "Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling» - for store faglege manglar.

 • IT-forum oppvekst og utdanning arrangerer erfaringssamling på Sunnfjord hotell i Førde 2.-3.desember.

 • 300 deltakarar frå 29 land har meldt seg på ”The Third International Adventure Conference -Fjord 2.0” i Sogndal som startar laurdag 22. november og går til onsdag 26. november. Konferansen samlar verdas fremste forskarar på opplevingsturisme og reiseliv, men også natur- og opplevingsbedrifter, tilsette i organisasjonar innan reiseliv og friluftsliv og lærarar og studentar innan reiselivs- og friluftslivsfag.

 • 5. november 2014 blei det halde eit møte mellom AREALKLIM–prosjektet, som blir gjennomført av Vestlandsforsking, og NIFS. Møtet hadde tittelen «Arealbruk og naturfare» og inkluderte innlegg om arealplanlegging og klimatilpassing, ROS-analyser, vskog og naturfare, m.m.

 • Satsinga “Samhandling for auka innovasjon og verdiskaping i Sogn og Fjordane” er no i gong. Målet er auka samarbeid mellom næringsliv og forskingsmiljø.

 • Høgskulen i Sogn og Fjordane og VRI 3 ved Vestlandsforsking inviterar til næringsseminar tysdag 18.november. Seminaret er ope for alle.

 • NOKIOS står for Norsk konferanse for IKT i offentleg sektor og er ein av dei 2-3 store konferansane med dette temaet. Den vart starta av NTNU i 2007 og har vakse til ein konferanse med godt over 500 deltakarar på dei 8 åra.

 • I ein presentasjon på årets plankonferanse arrangert av Fylkeskommunen og Fylkesmannen i Hordaland la forskingsleiar Carlo Aall fram resultat frå prosjektet AREALKLIM, der forskarane har studert 10 historiske naturskadehendingar og hatt dialog med 5 kommunar om korleis ta omsyn til klimaendringar i arealplanlegginga.

 • Framtidas vinnarar i distriktsreiselivet er ikkje nødvendigvis dei store. Vinnarane er dei smarte, altså dei som evnar å gje gjestene sine ei totaloppleving – anten sjølv eller i samarbeid med andre.

 • Vestlandsforsking og Høgskulen har utført ei kartlegging av statlege rapporteringskrav mot kommunane på oppdrag frå fire regionale samfunnsaktørar i Sogn og Fjordane. – Materialet vårt syner at kommunane brukar mykje tid til å svare staten på spørsmål som gjeld rapportering og dokumentasjon, seier prosjektleiar Oddbjørn Bukve.

 • Førebelse resultat frå prosjektet Andre Generasjon Bygdeturisme vart presentert under den 23. Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research, Values of tourism, København 2-4. oktober i år.

 • Klimaendringar bidreg til at naturskadar i mange tilfelle både blir meir omfattande og meir kostnadskrevjande enn tidlegare. Dette er eit faktum som også kommunesektoren må forholde seg til.