Aktuelt-arkiv

 • ""

  Seniorforskar Øyvind Heimset Larsen er utnemnd til forskar II innanfor området regional utvikling. I instituttsektoren tilsvarar dette doktorgradskompetanse, ei karriere han har skapt innanfor Vestlandsforsking sidan han kom som trainee i år 2000.

 • ""

  Benjamin Sovacool er tilsett ved Vestlandsforsking. Den internasjonalt svært høgakta forskaren skal mellom anna gje rettleiing, hjelpe med artikkelskriving og koma med innspel til forskingsprosjekt.

 • Ledig stilling
  ""

  Har du utdanning innan computer science og erfaring med programvareutvikling? Kunne du tenkje deg å forske på om kunstig intelligens og stordata kan brukast til å føresjå dramatiske hendingar, og korleis eit samfunn kan bu seg på og møte kriser og katastrofar på ein effektiv og smidig måte? Likar du å samarbeide i internasjonale nettverk? Då kan denne stillinga i Sogndal vere noko for deg! Vi ser fram til å høyre frå deg!

 • ""

  God klimatilpassing – kva og korleis? Nokre svar vil vi få i løpet av dagane 19. - 20. mars.

 • ""

  Denne veka kunne ideane myldre kring same bord, når professor Bridgette Wessels frå Universitetet i Glasgow er på gjesting hjå Vestlandsforsking.

 • ""

  Der ingen skulle tru at nokon turist kunne bu – det er slike stader skaparane bak idéen om Mobile Moods vil opne for. Målet er at slike flyttbare små bygg skal kunne plasserast i korte og lengre periodar, også i naturområde der dei ikkje er mogeleg å byggje. Bård Huseby ved Vestlandsforsking ser fleire bruksmåtar.

 • Konferanse
  ""

  Den fjerde nasjonale klimaomstillingskonferansen i Sogndal blir arrangert 23.-25. april. Vestlandsforsking blir del av eit unikt regionalt samarbeid no, når Hordaland fylkeskommune, Universitetet i Bergen og Klimapartner er komne med.

 • ""

  På 1950-talet fant mange kvinner spennande arbeid innan programmering, og allereie på 1800-talet skisserte Ada Lovelace (1815-52) dei første tankane om programmeringsstrukturar som framleis er aktuelle. Det fekk "Girl Geek Dinners Førde" høyre på nettverksmøtet sitt i februar.

 • Ledig stilling
  ""

  Spennande leiarstilling i Sogndal er no ledig! Vestlandsforsking utfører forsking- og utviklingsoppdrag for næringsliv og offentleg sektor innan klima, miljø, reiseliv og teknologi og samfunn. Blir du vår nye direktør?

 • Ragnhild Freng Dale

  Med en fersk doktorgradsavhandling fra University of Cambridge, er Ragnhild Freng Dale nyansatt forsker ved Vestlandsforsking. Her skal hun arbeide med klimaspørsmål og omstilling av lokalsamfunn.

 • ""

  Foreldre sin manglande kunnskap om dataspel fører til konflikt i heimen viser ein ny forskingsrapport frå Vestlandsforsking.

 • ""

  Arbeidet med klimatilpasning i Norge har kommet godt i gang, men står overfor flere utfordringer. Det viser en ny rapport Vestandsforsking og CICERO har skrevet på oppdrag fra Miljødirektoratet.

 • Aktuelt
  ""

  Fylkesprosjektet for velferdsteknologi i kommunane i Sogn og Fjordane har sidan 2014 vore ein sentral arena for å engasjera kommunar og ei rekkje andre aktørar i fylket til å starte arbeidet med velferdsteknologi som ei støtte i kommunane si pleie- og omsorgsteneste.

 • ""

  Statssekretær Atle Hamar, stortingsrepresentant Tore Storehaug og leder i næringsutvalget i Sogn og Fjordane fylkeskommune, Karen Marie Hjelmeseter stod for åpninga. Senteret skal hjelpe samfunnet med å tilpasse seg et klima i endring.

 • ""

  Vestlandsforskning og Innovasjon Norge deltok 19.-21. november på workshop med verdens turismeorganisasjon (UNWTO) i Madrid. Tema var klimagassutslipp fra reiselivet.

 • ""

  Vestlandsforsking skal i samarbeid med en rekke faglige partnere etablere et nasjonalt kunnskapssenter om bærekraftig klimatilpasning i Sogndal. Det er bevilget 10 millioner kroner i statsbudsjettet 2019 til oppstart av senteret.

 • Aktuelt
  ""

  Innovasjon vert ofte knytt til samfunnsutvikling, men likevel er det få kvinner som deltek i innovasjonsprosjekt. Det nye prosjektet "Kvinneløftet FixIT" skal bidra til å auke deltaking frå kvinner i forskings- og innovasjonsfeltet i Sogn og Fjordane og Hordaland.

 • Aktuelt
  ""

  Denne veka vert den femte nordiske konferansen om klimatilpassing arrangert i Norrköping i Sverige. Vestlandsforsking deltek med fem forskarar og presenterer både resultat frå forskinga og nysatsinga Norsk senter for klimatilpassing.

 • ""

  Referansegruppa, styringsgruppa og alle interesserte frå næringslivet er invitert for å drøfte behova i næringslivet for etter- og vidareutdanningstilbod, studentoppgåver, kva relevante case stipendiatane i prosjektet kan bruke i sine forskingsprosjekt, og kva andre mogleg former for samarbeid næringslivet ynskjer mot prosjektet.

 • ""

  Korleis kan ein få «alle» med i strategien «Informatics for All»? Det var tema for panelet som Hilde G. Corneliussen ved Vestlandsforsking deltok i ved «The 14th European Computer Science Summit (ECSS 2018)» i Gøteborg denne veka.