Public Warning System (PWS)

Paneda DAB AS skal gjennom prosjektet Public Warning System utvikle og teste et nytt, effektivt og komplett «Fremtidens befolkningsvarslingssystem bygd på DAB-nettet (digital radio kringkastingsnett) for å varsle og evakuere befolkningen ved hendelser i et definert område. Varslingen skal skje via lyd, bilde, tekst, video, sirener , vegsperringer, start/stop av maskiner m.m.

Befolkning og publikum skal kunne varsles og evakueres ved ulike hendelser og uansett nasjonalitet. Behovet er påvist gjennom mange terrorhandlinger, ekstremvær og miljøkatastrofer. Myndighetene mangler gode nok varslingssystem. Mobilnettet er ofte ute av drift når det trengs mest , f.eks. ved ekstremvær med utfall av strøm eller ved store folkeansamlinger der mobilnettet blir overbelastet. Et annet problem er å nå folk som ikke lytter på radio, ikke har mobiltelefon med eller ikke bruker mobiltelefon. I tillegg er det avstand/tid før nødetatene kommer , og hvordan evakuere store folkemasser umiddelbart. Rundt om i landet er politiet langt unna skadestedet og det tar lang tid før politiet er på plass. Prosjektet skal adressere dette behovet og gjennom et systematisk FoU-prosjekt utvikle et befolkningsvarslingssystem som oppfyller nødvendige krav. Forskningsprosjektet skal utvikle ny kunnskap samt SW og HW for produkter, tjenester og prosesser og der gjennom utløse forretningsmulighetene både nasjonalt og internasjonalt. Partnere i prosjektet er Paneda DAB AS, Telenor, Fram Web AS, Tecta l AS og Vestlandsforsking. Vestlandsforsking vil bistå i arbeide med metoder og gjennomføring av verifikasjon og validering både med intervju og kontroller ved testing av system i bestemte områder for å få tilbakemeldin ger fra brukerne om hvordan varslingen fungerer og blir oppfattet. Testing og evalueringen er nødvendig for å gjøre forbedringer underveis i prosjektet. I tillegg vil Vestlandsforsking bidra i arbeidet med å satse internasjonalt utfra mer enn 20 år med internasjonalt FoU-prosjektarbeid, og funksjonen som støttemiljø i EU-nettverk Sogn og Fjordane. Prosjektperiode er mai 2020 til desember 2022. I 2020 skal forskningsarbeidet knyttet til multiplattform og managementsystem starte , verifikasjons- og testaktviteter skal forberedes, og ulike formidlingsaktiviteter skal gjennomføres.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Norges forskningsråd
I samarbeid med:
Paneda DAB AS
Prosjektnummer:
6561
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: