Natur- og miljøforvaltning

Forskinga på natur- og miljøforvaltning tek opp i seg spørsmål knytt til ressursforvaltning, arealplanlegging, konsekvensutgreiingar, endringar i arealbruk og bruk og vern. Døme på aktuelle problemstillingar er konflikthandsaming og kva for verdiar ein legg vekt på i samband med større naturinngrep og korleis kan ein kome fram til eit godt kunnskapsgrunnlag for å utøve berekraftig arealforvaltning. I mange prosjekt har vi arbeidd med samproduksjon av kunnskap mellom brukarar (t.d. bønder og kommuneplanleggjarar) og forskarar som eit middel for berekraftig forvaltning av areal og ressursar.

Naturbruk er òg ein del av dette forskingsområdet. Kunnskapsutviklinga her handlar om tradisjonelle og nye friluftslivsaktivitetar, der døme på nye aktivitetar er stisykling og alpin skigåing. Vi ser på korleis lokalbefolkning og andre grupper brukar utmarka og korleis ulik bruk kan kombinerast for å skape attraktive lokalsamfunn og berekraftig bruk. Vestlandsforsking analyserer òg samspelet mellom tradisjonelt friluftsliv, kommersiell reiselivsaktivitet og styresmaktene si tilrettelegging og regulering. Problemstillingane på forskingsområdet er tverrfaglege og involverer fag som sosiologi, geografi, økonomi og miljøkunnskap.

Dei viktigaste akademiske samarbeidspartane på dette feltet er Høgskulen på Vestlandet, Nordlandsforskning, Norsk institutt for naturforskning og University of the Highlands and Islands (Storbritannia).

 

Publikasjonar

Artiklar

 • Aktuelt
  ""

  Dersom målet er ingen alvorlege ulykker ved Nigardsbreen er skriftleg informasjon ved Nigardsbreen ikkje tilstrekkeleg, sa forskar Eivind Brendehaug til møtelyden som drøfta tiltak for å sikre turistane ved Nigardsbreen.

 • Aktuelt
  The 5th International Conference on Climate, Tourism and Recreation

  I sommer har forskere fra 15 ulike land vært samla i Umeå i Sverige for å diskutere forskning fra feltet reiseliv og klimaendringer. Ida Marie Gildestad representerte Vestlandsforsking.

 • Aktuelt
  ""

  Nyttar du topptrimmen til Kaupanger idrettslag? Då ynskjer Vestlandsforsking at du deltek i undersøkinga om korleis du brukar skog og fjell på Kaupanger.

 • Aktuelt
  "stisykling"

  Driv du med stisykling? Kva er du oppteken av i valet av sti: naturlege stiar, motoriske utfordringar, naturopplevingar eller er det andre faktorar som bestemmer kor du vil sykle?

 • Aktuelt
  ""

  Hvordan forstår vi fordeling av tap og gevinst ved etablering av gruvevirksomhet? Er bærekraftig gruvedrift i det hele tatt mulig? Det er overordnede spørsmål som forskerne bak boken ” The Will to Drill - Mining in Arctic Communites” forsøker å svare på.