Kyrre
Groven
tilsett
Stillingstittel:
Forskar
Akademisk tittel:
Ph.d.
Telefon:

Kyrre har doktorgrad ved Geografisk institutt på NTNU (2017), hovudfag i historie ved Universitetet i Bergen (1998) og er høgskulekandidat i landskapsforvaltning og planlegging ved Høgskulen i Sogn og Fjordane (1988).  Doktoravhandlinga har tittelen "Kommunane og klimautfordringa: Ein studie av lokal klimagovernance i Norge".

Forskingsinteresser er lokal klima- og miljøpolitikk, klimatilpassing, arealplanlegging, tettstadutvikling, overvasshandtering, naturskade og samfunnstryggleik. Kyrre leier MILJØFORSK-prosjektet Vilkår for berekraftig tettstadutvikling (Surround), og deltar i prosjekta Tettstadpakkar for attraktiv, inkluderande og klimavenleg stadutvikling (samarbeid med Transportøkonomisk institutt og NIBR) og Adapting Coastal Zone Management to Ocean Acidification - AcidCoast (samarbeid med Nordlandsforskning og NIVA). Kyrre er også med i staben til Norsk senter for berekraftig klimatilpassing.

Publikasjonar: