Industriell økologi

Fagområdet industriell økologi tek opp miljøspørsmål knytt til industrielle system og industriprodukt. Ved Vestlandsforsking har vi særleg forska på korleis konkrete produksjonsprosessar og produkt kan bli meir klima- og miljøvenlege. Vestlandsforsking var tidleg ute med å introdusere temaet transport og mobilitet i samanheng med industriell økologi. Livsløpanalysar (LCA) er ein sentral forskingsmetode på dette området.

Vi har i mange samanhengar utført miljøvurderingar av alternativ teknologi, til dømes analysar av miljø- og helserisikoen knytt til stoff som kan erstatte miljøfarlege og helseskadelege stoff i elektronikkprodukt. Vestlandsforsking har m.a. koordinert EU-prosjektet Europe-China Cooperation in Green Electronics Production Research (EC-GEPRO). Vi har elles gjort livsløpsvurderingar av ny produksjonsteknologi for mikroprosessorar og solceller.

 

Artiklar

  • Otto og Torunn

    Lokale biomasseprodusentar, næringslivsrepresentantar, verkemiddelapparatet og forvaltinga utveksla kunnskap og prosjektidear om bioøkonomi på eit Grøn vekst-seminar i Sogndal denne veka.

  • Aktuelt
    ""

    Ingen har oversikt over dei små og mellomstore giftlagera som finst i alle norske kommunar. Med meir nedbør, flaum og skred fryktar forskarar at gifta blir spreidd ut i naturen.