Virkninger av klimaendringer på norsk naturbasert reiseliv (CLIM-TOUR)

Utvikling av reiseliv, en av verdens raskest voksende næringer, har blitt en viktig strategi for regional økonomisk utvikling i Norge. Samtidig endrer klimaendringene produksjonsgrunnlaget for det naturbaserte reiselivet. Skiturisme påvirkes allerede av mangel på snø ved flere destinasjoner over hele verden, også i Norge. Reiseliv, og særlig naturbasert reiseliv er avhengig av økosystem- og klimatjenester som snø, estetiske landskap og dyre- og planteliv. Reiselivet i Norge er også avhengig av en velfungerende fysisk infrastruktur - veier, havner og telekommunikasjon – som igjen er påvirket av klimaendringer. Det fins lite kunnskap om hvordan norsk reiseliv samlet sett vil bli påvirket av klimaendringer og reiselivets kapasitet til å tilpasse seg klimaendringer.

Det overordnede målet med prosjektet er å bringe frem ny kunnskap om vilkår for en bærekraftig tilpasning til klimaendringer i naturbasert reiseliv i Norge. Delmålene er: (1) Avdekke hvilke klimaendringer som er kritiske for naturbasert reiseliv i Norge; (2) vurdere konsekvensene for klimaendringer for utvalgte økosystemtjenester og fysisk infrastruktur som er kritisk for naturbasert reiseliv i Norge; (3) utvikle klimatilpasningsstrategier for de involverte brukerpartnerne i prosjektet; og (4) utvikle klimatjenester for reiselivet.

Reiselivet har reagert veldig positivt på dette prosjektinitiativet, og ser et behov for bedre kunnskap om disse problemene. De deltakende aktørene vil delta aktivt i kunnskapsproduksjonen, i tråd med begrepet samproduksjon av kunnskap. Denne tilnærmingen vil sikre kvalitet i kunnskapsproduksjonen, sikre eierskap til kunnskapen innen reiselivet, og fremme den praktiske bruken av kunnskapen i tilpasning til klimaendringer.

Prosjektet består av fem case-studier: Fjellvandring, fysisk infrastruktur, fiske og jakt, vinterturisme, og turisme på kysten. Videre vil prosjektet dra veksler på faglige bidrag fra noen av de høyest rangerte internasjonale forskerne på reiseliv og klimaendringer. De to praktiske produktene fra prosjektet er en reiselivstjeneste integrert i www.klimaservicesenter.no, og et interaktivt klimaspill designet for å fremme refleksjoner om klimaendringer og tilpasningsalternativer for reiselivet.

Brukerpartnerne er:

 • Destinasjon Lofoten
 • Reisemål Hardangerfjorden
 • Visit Sognefjorden.
 • Den Norske Turistforening (DNT)
 • Flåm AS
 • NCE Tourism Fjord Norway

De norske forskningsmiljøene er i tillegg til Vestlandsforsking:

 • Nordlandsforsking
 • Uni Research AS
 • MET Norge
 • Avdeling for biovitenskap ved Universitetet i Oslo
 • Miljøfaglig Utredning

De internasjonale forskningsmiljøene er:

 • Dr. Paul Peeters ved Senter for bærekraft, turisme og transport, Breda Universitet for Anvendt Vitenskap (CSTT)
 • Professor Daniel Scott ved University of Waterloo, Canada
 • Professor Bruno Abegg ved Universitetet i Innsbruck, Østerrike 
 • Professor Michael C. Hall ved Institutt for ledelse, markedsføring og entreprenørskap, University of Canterbury, New Zealand
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Forskningsrådet
Prosjektnummer:
6485
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: