Strategic Information for the Development of Agricultural Quality Product in the Europen Mountain Areas

Målet med prosjektet er å skaffe strategisk informasjon til bruk i utvikling av kvalitetsmatprodukt frå europeiske fjellregionar. Prosjektet tar sikte på å gjere informasjonen tilgjengelig i første rekkje for utviklingsaktørar i dei aktuelle fjellregionane, men også for andre interesserte. Analysen skal føre til meir målretta utviklingsstrategi for matprodukt frå fjellregionen, med sikte på å gjere produkta meir konkurransedyktige. Prosjektet er bygd opp rundt studie av tre aksar eller tema: -Identifisering av kjenneteikn / kriterier for definering av kvalitetsprodukt frå fjellregionen (akse 1) -Analyse og samanlikning av ulike utviklingsstrategiar for kvalitetsprodukt frå fjellregionen (akse 2) -Samanlikning av offentlig regulering på området i ulike fjellregionar i Europa (akse 3)
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
EU-kommisjonen
Prosjektnummer:
2222
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: