Leveraging Big Data to Manage Transport Operations - LeMO

Eiga nettsida til prosjektet: https://lemo-h2020.eu/

Stordata åpner et bredt spekter av muligheter i transportforskning. Vi ser nå en økende interesse for å bruke stordata i transportplanlegging, men det finnes fremdeles viktige utfordringer som må takles.

Vestlandsforsking koordinerer et Horisont 2020-prosjekt basert på benyttelse av stordata i administrering av transportoperasjoner (Leveraging Big Data to Manage Transport Operations, LeMO). Prosjektet vil utforske implikasjonene av stordatabruk med tanke på å fremme økonomisk bærekraft og konkurranseevne i europeisk transportsektor. Stordata blir analysert i forhold til fem transportdimensjoner: modus, sektor, teknologi, politikk og evaluering. En serie av casestudier blir gjennomført for å gi anbefalinger om forutsetningene for effektiv stor dataimplementering på transportområdet. I samarbeid med en ekstern rådgivnings- og referansegruppe og ekspertinteressenter, vil LeMO utvikle forskings- og politikkplaner som trinnvis vil bidra til nødvendige problemstillinger knyttet til personvern, datasikkerhet og juridiske aspekter, og forhåpentlig bidra til å bane vei for fremtidige rettslige rammer for innsamling og benyttelse av stordata i transportsektoren.

I tillegg vil LeMO formidle prosjektfunn til en stor befolkning av interessenter, inkludert transportmyndigheter og næringer. Dette vil føre til bedre forståelse av de reisendes atferd, målrettet informasjon og identifisering av mulige politiske tiltak.

Omtale på nettsida til forskning.no: Skal utvikle nye transportsystem med big data

 

kickoff
Frå oppstartsmøtet i prosjektet, Brüssel, november 2017

LeMO co-organised workshop on "Policy issues, opportunities and barriers in big data-driven transport" at EBDVF 2018, November 2018

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
European Commission H2020
Prosjektnummer:
6475
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Forskar/Seniorrådgjevar EU-forsking
Aktuelt: