Kulturbasert reiseliv

Delprosjekt i ‘Strategisk forskingsprogram for innovasjon og verdiskaping i reiselivet i Sogn og Fjordane’

Vestlandet har naturattraksjonar i verdsklasse, men her er også kulturattraksjonar på høgt nivå. I reiselivsstrategien Destinasjon Norge (2012) vart heilskaplege opplevingsprodukt som inkluderer kultur, mat, historie lansert som ei målsetting. I Stortingsmeldinga for norsk reiseliv (2016-2017), Opplev Norge – unikt og eventyrlig, er kulturturisme peika ut som eit viktig satsingsområde.

I samband med ‘Strategisk forskingsprogram for innovasjon og verdiskaping i reiselivet i Sogn og Fjordane’ skal Vestlandsforsking studere korleis turistar opplever kulturattraksjonar i fylket. Ved hjelp av teori om opplevingsdesign skal prosjektet undersøke kva kommersielle og ikkje-kommersielle element som påverkar opplevinga av kulturattraksjonar.

Utgangspunktet for å betre kulturopplevingane er å kartlegge korleis kulturturistane faktisk opplever kulturattraksjonane i dag. Eit sentralt spørsmål er kva slags element i opplevinga påverkar negativt og kva slags element har ein positiv påverknad?

Vi vil ta utgangspunkt i kulturturisten sine faktiske opplevingar. Opplevelsesrommet er den fysiske staden der tenesta blir produsert, levert og konsumert. Eit reisemål kan representere eit geografiske område der opplevinga vert produsert og konsumert. Medan ein tidlegare har forska på opplevingar knytt til enkeltprodukt i opplevingsturismen, ynskjer vi her å få innsikt i korleis ein kulturturist opplever å reise til ein kulturattraksjon med ein samansetning av ulike kommersielle og ikkje-kommersielle element.

Spørsmål vi ynskjer svar på er:

  • Korleis vert kulturopplevinga påverka av andre element i opplevingsområdet enn sjølve kulturattraksjonen?
  • Korleis kan opplevingsdesign forbetre utnytting av ressursgrunnlaget til kulturattraksjonen?

Kronikk i Sogn Avis 11.10.18: Framtidas turistar - topptrente og kulturlause?

Kronikk i Firda 11.11.18: Framtidas turistar - topptrente og kulturlause?

Startdato:
Sluttdato:
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):