Nye forvaltningsmodellar for forvaltning av større verneområde - Forprosjekt

Forprosjektet skal avklare organisering og innholdet i eit hovudprosjekt om utvikling og utprøving av nye modellar for forvaltning av større verneområde.  Eit tentativt overordna mål for hovudprosjektet er å utvikle modellar for systematisk å styrke den lokale medverknaden i forvaltning av større verneområde og systematisk legge til rette for ei miljøvenleg næringsutvikling i randsonene til dei same verneområda.

Tentative delmål for hovudprosjektet er å utvikle og prøve ut nye forvaltningsmodellar som kan

  1. heve kvaliteten på forvaltning av verneverdiar
  2. auke lokal verdiskaping knytt til ressursane som ligg i dei verna områda
  3. styrke lokal legitimitet og oppslutning om vernet

Aktuelle caseområde i Sogn og Fjordane er Mørkridsdalen (nyleg starta arbeid med nasjonalpark/landskapsvernområde) og Aurland (nyleg starta arbeid med å utvikle ein norsk modell for regionalparkar).

Rapport til Forskningsrådet

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
The Research Council of Norway
Prosjektnummer:
6061
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: