Norsk klimamonitor 2021

Norsk Klimamonitor er ei koordinert datainnsamling på kryss og tvers av samfunnet. Målet er å gi ei løpande og systematisk skildring av arbeidet med, og haldningane til, klimatilpassing. Prosjektet bygger på ei anerkjenning om at alle i samfunnet har eit ansvar: den enkelte, hushald, private føretak og myndigheiter. Prosjektet vil difor samle inn data frå alle desse, i form av ulike spørjeundersøkingar, og gjere resultat opent tilgjengelege for brukarane av Noradapt. I Klimamonitor 2021 vil prosjektet gjennomføre undersøkingar på individnivå, i konsulentnæringa, og på alle forvaltingsnivå.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Noradapt
I samarbeid med:
Plantemangfald AS
Nordlandsforsking
NORCE Norwegian Research Centre AS
DIGSSCORE (Universitetet i Bergen)
Prosjektnummer:
6516-38
Prosjektleiar: