Konsekvensar for natur og samfunn av klimaendringar på Jostedalsbreen

Lokalsamfunn og næringar vil bli påverka både direkte og indirekte når klimaendringane i framtida får Jostedalsbreen til å smelte. Prosjektet studerer konsekvensar for både kraftproduksjon, landbruk og turisme.

JOSTICE vil, gjennom å trekke inn næringsutøvarar i arbeidet, identifisere registrerte og opplevde konsekvensar av miljøendringane. Resultata vil gje eit vitskapeleg grunnlag for å utforme strategiar og tiltak for tilpassing for kvar einskild næring.

Prosjektet si eiga nettside finn du her.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Norges forskningsråd
I samarbeid med:
Høgskulen på Vestlandet, NVE, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, ETH Zürich, Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, University of Leeds, University of Graz, Breheimsenteret, Jostedalen Breførarlag, Jostedalsbreen Nasjonalparkstyre,
Prosjektnummer:
6555
Prosjektleiar:
Forskingsleiar
Prosjektmedarbeidarar:
Aktuelt: