Et klima og samfunn i endring skaper utfordringer for investeringer utsatt for naturfare og endret normalvær. Dette gjelder i høyeste grad vegsektoren. I dag tas det i svært begrenset grad hensyn til klimarisiko i de samfunnsøkonomiske analysene som ligger til grunn for beslutninger i planlegging, prosjektering og drift av veginfrastruktur, og det er ingen tilgjengelige metoder som kan implementeres, hverken fra andre sektorer eller internasjonalt. Det er derfor stort behov for forskning for å utarbeide nye, innovative verktøy som gir beslutningsgrunnlag for planlegging og forvaltning i vegsektoren, og til inspirasjon for andre sektorer der fysisk infrastruktur er viktig.

Prosjektet vil utvikle metoder og verktøy for å ivareta klimarisiko i vegsektoren bedre, og bidra til at disse implementeres i vegforvaltningen. Dette oppnås gjennom fire innovasjoner: i) et verktøy for vegsektoren i Norge som operasjonaliserer klimarisiko i samfunnsøkonomiske analyser; ii) kraftig forbedrede, innovative verktøy for samfunns­økonomisk analyse av tiltak (nytte-kostnadsanalyse); iii) oppdaterte retningslinjer for samfunns­økonomisk analyse i vegsektoren som i større grad ivaretar klimarisiko; og iv) bevisst arbeid med å integrere de nye verktøyene i arbeidet til de involverte aktørene: Statens vegvesen og Nye Veier, samt fylkeskommunene. Innovasjonene er relevante for alle fasene i et vegprosjekt: planfasen, prosjektering og driftsfasen.

Kontaktperson hos Statens Vegevesen er Gordana Petkovic. Faglige partnere i prosjektet er Vestlandsforsking (prosjektleder), Menon economics (www.menon.no) og Norges geotekniske Institutt (www.ngi.no)

Statens Vegevesen; pressemelding

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Statens vegvesen
I samarbeid med:
Menon economics
Norges geotekniske institutt
Prosjektnummer:
6589
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: