Logo for Statens vegvesen
Statens vegvesen er prosjektleiar for Klimatilpassing og vegtransport. Kontaktpersonen i Statens vegvesen er Gordana Petkovic                

Prosjektet vil utvikle metoder og verktøy for å ivareta klimarisiko i vegsektoren bedre, og bidra til at disse implementeres i vegforvaltningen. Dette oppnås gjennom fire innovasjoner: i) et verktøy for vegsektoren i Norge som operasjonaliserer klimarisiko i samfunnsøkonomiske analyser; ii) forbedrede, innovative verktøy for samfunns­økonomisk analyse av tiltak; iii) oppdaterte retningslinjer for samfunns­økonomisk analyse i vegsektoren som i større grad ivaretar klimarisiko; og iv) bevisst arbeid med å integrere de nye verktøyene i arbeidet til de involverte: Statens vegvesen, Nye Veier og fylkeskommunene. Innovasjonene er relevante for alle fasene i vegprosjekter: plan, prosjektering og drift.

Logo VF
Vestlandsforsking er fagleg prosjektleiar. Kontaktperson for VF er Carlo Aall

Et klima og samfunn i endring skaper utfordringer for investeringer utsatt for naturfare og endret normalvær. Dette gjelder i høyeste grad vegsektoren. I dag tas det i svært begrenset grad hensyn til klimarisiko i de samfunnsøkonomiske analysene som ligger til grunn for beslutninger i planlegging, prosjektering og drift av veginfrastruktur, og det er ingen tilgjengelige metoder som kan implementeres, hverken fra andre sektorer eller internasjonalt. Det er derfor stort behov for forskning for å utarbeide nye, innovative verktøy som gir beslutningsgrunnlag for planlegging og forvaltning i vegsektoren, og til inspirasjon for andre sektorer der fysisk infrastruktur er viktig.

Brukerpartnere: Statens vegvesen og Nye Veier AS. Faglige partnere: Vestlandsforsking (prosjektleder), Menon Economics og Norges geotekniske Institutt.

Pressemelding fra Statens vegvesen

 

Partnere

 

       Logo til NGI                Logo til Nye Veier       Logo til Menon

 

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Statens vegvesen
I samarbeid med:
Menon economics
Norges geotekniske institutt
Prosjektnummer:
6581
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: