Buildings and Infrastructure - Vulnerability and Adaptive Capacity to Climate Change (BIVUAC)

Det overordna målet med BIVUAC-prosjektet er å utvikle ein modell som viser samanhengar mellom:

  • tilpassingskapasiteten hos eksisterande/framtidige bygg og VA-infrastruktur
  • dagens klimapåkjenning
  • venta klimapåkjenning (ut frå valte klimascenario)

Dei underordna måla i prosjektet er å:

  • Kartlegge sårbarheit og tilpassingskapasitet i eit utval case, med sikte på å peike ut indikatorar for klimarobustheit
  • Analysere uvissa ved natur- og samfunnsaspekt ved klimasårbarheit, med tanke på å utvikle tilpassingsstrategiar for bygningssektoren
  • Foreslå tiltak og strategiar for avgjerdsstøtte for å gjere bygningsmasse og VA-infrastruktur (av ulik alder) i byar og bygdebyar meir robuste mot klimaendringar
  • Formidling av prosjektresultat til utvalte målgrupper, inklusive undervisning

Rapport frå prosjektet:

Bygninger og infrastruktur – sårbarhet og tilpasningsevne til klimaendringer. Av Cecilie Flyen, Sofie Elisabet Mellegård, Trond Bøhlerengen, Anders-Johan Almås, Kyrre Groven og Carlo Aall

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
The Research Council of Norway
Prosjektnummer:
6210
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: