Vurdering av klimasårbarhet i boligplanlegging

Prosjektet har som overordnet mål å videreutvikle og teste en modell for vurdering av klimasårbarhet når det gjelder boligplanlegging. Modellen vil bli utviklet først og fremst med tanke på behovene til lokale offentlige myndigheter, men også med tanke på andre sentrale aktører og beslutningstakere som statlige myndigheter, forsikring og Husbanken. Modellen er ment å gi grunnlag for å gjennomføre følgende: 1. En nasjonal rangering av kommuner ut fra antatt klimasårbarhet innen boligsektoren 2. Mer detaljerte lokale sårbarhetsanalyser. Modellen er videre ment å kunne gi et kunnskapsgrunnlag for drøfting av mulige lokale tilpasningstiltak; i kommunal planlegging og reguleringsvirksomhet; innen byggenæringen og for den enkelte huseier. Prosjektets overordnede problemstillinger er som følger: Hvordan kan norske kommuner forholde seg til spørsmålet om klimasårbarhet og boliger? Prosjektet vil i tillegg søke å belyse følgende underordnede problemstillinger: - Er kunnskapsgrunnlaget tilstrekkelig for å lage kommunevise sårbarhetsvurderinger når det gjelder boligsektoren og sårbarhet overfor klimaendringer? -Er de institusjonelle forutsetningene til stede for at kommunene kan utvikle effektive tilpasningsstrategier når det gjelder boligsektoren og sårbarhet overfor klimaendringer? - Hvordan kan statlige myndigheter støtte opp om arbeidet lokalt med klimatilpasning innen boligsektoren?
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Husbanken
Prosjektnummer:
2246
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: