Transport generert av landbrukssektoren

Det grunnleggande siktemålet med prosjektet er å fylle det tomrommet som eksisterer når det gjeld data om transport generert av landbrukssystemet. Vårt formål er å systematisere eksisterande data og kunnskap, og produsere nytt materiale som samla sett kan gi eit dekkande bilete av transportarbeidet i heile landbrukssystemet. Med transport i landbrukssystemet forstår vi den transporten som er knytt til landbruksprodukt frå "vogge til grav", der også transporten av innsatsfaktorane i primærproduksjonen er med, og der transporten knytt til omsetning, sal og konsum av matvarene er inkludert.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Norges forskningsråd
Prosjektnummer:
2191
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: