Medvirkningsmetoder for bærekraftig klimatilpassing

For å sikre en bærekraftig utvikling i samfunnet bør klimaomstilling og klimatilpasning være godt integrert i regionale og lokale planprosesser. Samtidig er det behov for å mobilisere lokal kunnskap til dette arbeidet og å sikre god forståelse og engasjement for klimatilpassingstiltak hos innbyggere i kommunene. Tidligere kartlegginger har konkludert med at kommuner ofte har utfordringer med å tolke flomdata, samtidig som at økt usikkerhet skaper nye utfordringer i ulike sektorer. Dette kan tyde på at det er behov for å utvikle et bredere datagrunnlag og bedre kommunikasjonsmetoder for risikovurderinger i lokale kontekster.

I samarbeid med Vestland Fylkeskommune, og med finansiering fra Forskningsrådet skal Vestlandsforsking,

Norce Klima og Institutt for Geografi ved NTNU teste ut ulike medvirkningsmetoder for datainnsamling, visualisering av klimakunnskap og deltagelse i planprosesser. Dette skal skje i Osterøy, Sunnfjord og Kinn kommuner, som også er prosjektdeltagere og som alle har behov for å styrke arbeidet med klimatilpasning. Prosjektet skal utvikle:

  • medforskingsmetoder for å skape større engasjement og legitimitet til kunnskapsgrunnlaget som klimatilpassingen bygger på
  • visualiserings- og formidlingsmetoder som gjør kunnskapen tilgjengelig og relevant for innbyggere
  • deltakingsmetoder for å øke innbyggerne sitt engasjementet i planprosesser.

Medforskingsmetoder kalles gjerne «citizen science» på engelsk, og innebærer at vanlige innbyggere deltar i forskingen. I dette prosjektet vil innbyggere kunne bidra gjennom å ta i bruk en smarttelefon-app for registrering av flom og overvannhendelser. De kan også dele data fraprivate værstasjoner.

Ideén til prosjektet ble til under et doktorgradskurs som Senter for klima- og energiomstilling (CET) ved Universitetet i Bergen arrangerte i samarbeid med Noradapt og andre partnere høsten 2019. Der deltok medarbeidere fra Vestland Fylkeskommune, de deltagende kommunene og FoU-partnerne i prosjektet.

Prosjektleiar er Vestland fylkeskommune v/Lene Omdahl

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Norges forskningsråd
I samarbeid med:
NORCE
NTNU
Osterøy kommune
Sunnfjord kommune
Kinn kommune
Prosjektnummer:
6579
Prosjektleiar:
Forskingsleiar
0