Vestlandsforsking skal gjennomføre ei prosess- og resultatevaluering av fellesprosjekta og bedriftsprosjekta i programmet "Frukt og bær rundt neste sving". Programmet er leia av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Prosessevaluering skal svare på korleis resultata er oppnådd. Resultatevaluering skal svare på i kva grad nye produkt, tenester (inkl. vertskapsrolla) er utvikla eller vidareutvikla.  Hensikta med evalueringa er å gje innspel til evt. justeringar av programmet i siste fase.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Prosjektnummer:
6244
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):