Seminar om hydrogen og hurtigbåttrafikk

""

Korleis få til effektiv implementering av hydrogen og andre null-/lågutsleppløysningar i hurtigbåttrafikk? Det var tema for dialogseminaret i Sogndal som vart arrangert 26. januar.

Seminar

I prosjektet EKOHYD har vi sett på moglegheiter for ein overgang til null- og lågutsleppsløysningar i hurtigbåttrafikk og klimaverknader av dette. Vi har også sett på kva kunnskap og rutinar som forvaltningsnivået bør ha for å sikre optimal innfasing av null-/lågutsleppsløysningar for hurtigbåtar. Under seminaret vart resultat frå prosjektet presentert og det var dialog om korleis ein skal jobbe for å drive omstillinga innanfor hurtigbåtsektoren vidare.

Nedanfor finn de presentasjonane på seminaret: 

Velkommen
Elisabet Kjerstad Bø, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Kva må til for lukkast med realisering av null- og lågutsleppsløysningar i hurtigbåttrafikk?
Jan Henrik Nygård - GKP7H2/Flora kommune

Barrierar og mogelegheiter ved bruk av offentlege innkjøp for omstilling til null- og lågutsleppsløysingar i ferje- og hurtigbåttrafikk Oppsummering av resultat frå intervju med fylkeskommunar, næringsaktørar, virkemiddelapparat og ekspertise på offentleg innkjøpsreglement.
Bjørn Vidar Vangelsten – Seniorforskar, Nordlandsforskning

Sjekkliste for innfasing av lågutsleppsløysningar i hurtigbåttrafikk
Torunn Hønsi – Seniorforskar, Vestlandsforskning

Miljøverknader av overgong til lav- og nullutsleppsløysningar for hurtigbåttrafikk Presentasjon av modell for strekningsanalysar. 
Morten Simonsen og Hans Jakob Walnum – Forskarar, Vestlandsforskning

EKOHYD skal ta funna frå dette forprosjektet vidare i eit hovudprosjekt. Kva er nøklane for å komme vidare? Kva slags ny kunnskap treng vi?

Samarbeidpartnarar i prosjektet er: Høgskulen på Vestlandet, Nordland fylkeskommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Maritim forening og Nordlandsforskning og prosjektet er finansiert gjennom Regionalt forskingsfond Vestlandet.