• ""

  Seniorforskar Øyvind Heimset Larsen er utnemnd til forskar II innanfor området regional utvikling. I instituttsektoren tilsvarar dette doktorgradskompetanse, ei karriere han har skapt innanfor Vestlandsforsking sidan han kom som trainee i år 2000.

 • ""

  Benjamin Sovacool er tilsett ved Vestlandsforsking. Den internasjonalt svært høgakta forskaren skal mellom anna gje rettleiing, hjelpe med artikkelskriving og koma med innspel til forskingsprosjekt.

 • Ledig stilling
  ""

  Har du utdanning innan computer science og erfaring med programvareutvikling? Kunne du tenkje deg å forske på om kunstig intelligens og stordata kan brukast til å føresjå dramatiske hendingar, og korleis eit samfunn kan bu seg på og møte kriser og katastrofar på ein effektiv og smidig måte? Likar du å samarbeide i internasjonale nettverk? Då kan denne stillinga i Sogndal vere noko for deg! Vi ser fram til å høyre frå deg!

 • ""

  God klimatilpassing – kva og korleis? Nokre svar vil vi få i løpet av dagane 19. - 20. mars.

 • ""

  Denne veka kunne ideane myldre kring same bord, når professor Bridgette Wessels frå Universitetet i Glasgow er på gjesting hjå Vestlandsforsking.

 • ""

  Der ingen skulle tru at nokon turist kunne bu – det er slike stader skaparane bak idéen om Mobile Moods vil opne for. Målet er at slike flyttbare små bygg skal kunne plasserast i korte og lengre periodar, også i naturområde der dei ikkje er mogeleg å byggje. Bård Huseby ved Vestlandsforsking ser fleire bruksmåtar.

Nye publikasjonar