Nasjonalt klimatilpasningssenter er ikke prioritert i Statsbudsjettet 2019

""
Frå venstre: Halvor Dannevig, Torunn G. Hønsi og Carlo Aall. Foto: Bård Basberg

Statsbudsjettet for 2019 og FNs 1,5 graders-rapport ble begge lagt fram i dag. Økt satsing på klimaforsking og midler til nasjonalt klimatilpasningssenter i Sogndal uteblir.

Flere forskere ved Vestlandsforsking var i dag spente på om statsbudsjettet for 2019 rommet bevilgninger til et nytt nasjonalt senter for bærekraftig klimatilpasning. Det nye senteret er et samarbeid mellom ledende forskningsinstitusjoner i Norge innen klimaforskning og klimatilpasning, og en lang rekke andre aktører med kunnskap og interesser på området. Senteret tar mål av seg til å bli et ledende nasjonalt ressurssenter innen forskning og formidling, næringsutvikling og veiledning om bærekraftig klimatilpasning til bruk for offentlig forvaltning, kommuner, næringsliv og private husholdninger.

Et 1,5 graders samfunn må også klimatilpasses

I Paris i 2015 fastsatte verdens ledere et mål om å begrense global oppvarming til 1,5 grader. I FNs spesialrapport som ble lagt fram i dag, viser man hvilke effekter en 1,5 graders global oppvarming vil ha sammenlignet med en endring på 2 grader. Konklusjonen er at 1,5 graders målet blir tøft å nå, og at tilpasning kan minke sårbarheten og konsekvensene av klimaendringene i et 1,5 graders-samfunn.

Konsekvensene av en global oppvarming på 1,5 grader, er at naturmangfold og økosystemer vil bli hardt rammet: 70-90 % tap av korallrev, tap av klimatisk egnede områder for opptil 8% av alle planter, havnivåstigning som resultat av ustabile isflak i Antarktis og kollaps av Grønnlandsisen. Effektene av 1,5 grader oppvarming vil også ha betydelig effekt på helse, livsgrunnlag, mat og vannforsyning, menneskelig sikkerhet, infrastruktur og økonomisk vekst. For å unngå videre oppvarming fra 1,5 grader kreves omfattende systemendringer i alle sektorer de neste par tiårene, og klimagassutslipp må reduseres med 40-50% i forhold til 2010 nivå. I 2050 må vi ha null utslipp. Dette mener flere er et urealistisk mål, og med dagens innsats vil vi lande på en oppvarming på opptil 3 grader. Vi må derfor ta sikte på å tilpasse oss et større mangfold av konsekvenser i årene som kommer.

Til nå har menneskelig aktivitet forårsaket en stigning på omtrent 1 grader, og FNs klimapanel slår fast at vi allerede nå merker effektene av klimaendringene. Dette kan være mer ekstremvær og havnivåstigning, men også som mer låste værsystemer, som lange perioder med tørke som vil kreve tilpasning innen jordbruk og vannforvaltning, til lange perioder med regn, som kan føre til flom og ras som vil kreve mer av infrastruktur. Dette betyr at tiltak for utslippsreduksjon og klimatilpasning må gå hånd i hånd, og FNs klimapanel peker på at en styrking av den institusjonelle kapasiteten til nasjonale og regionale myndigheter fra sivilsamfunn til privat sektor er nødvendig for å lykkes. Dette er en kopling vi ikke finner igjen i regjeringens forslag til statsbudsjett, som har en ensidig satsing på økte bevilgninger til utslippsreduserende tiltak i sin klimapolitikk.   

- Statsbudsjettet som ble lagt fram i dag viser en stor tro på teknologiske løsninger for klimakutt, for å nå målet om 1,5 grader oppvarming. Men, glemmer at et 1,5 graders samfunn også må klimatilpasses, og at vi kan spare samfunnet for store utgifter om vi starter omstillingen nå, sier Torunn Hønsi, administrativ leder for klimatilpasningssenteret i Sogndal.

Ber Stortinget sikre satsingen på klimatilpasning

Økt satsing på klimatilpasning er viktig for å få til den omstillingen av samfunnet som framtidens klima vil kreve, om vi når 1,5 grader målet eller ikke. Dette har FNs klimapanel sett viktigheten av, gjennom 1,5 graders rapporten som ble lagt fram i dag. Vestlandsforsking vil appellere til et tverrpolitisk Storting om å se at risiko knyttet til klimaendringer, også må reduseres gjennom økt satsing på klimatilpasning og gi sin støtte til et nasjonalt kunnskapssenter i Sogndal.

- Vi vil bruke tiden fram til statsbudsjettet vedtas til å informere og påvirke det vi kan for å sikre en langsiktig statlig finansiering av klimatilpasningssenteret. Senteret starter uansett opp i høst, med de bevilgningene vi har fått fra Sogn og Fjordane fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune og nye oppdrag vi har fått innen klimatilpasning, avslutter Torunn Hønsi.

Les mer om kunnskapssenteret her.
Les mer om FNs klimapanel sin 1,5 graders rapport her.

Les Miljødirektoratet sitt faktaark om hovedfunn i 1,5 graders rapporten, her.