Velferdsteknologi i kommunane i Sogn og Fjordane - fase 5

Velferdsteknologi har fått stor merksemd dei siste åra. Interessa er serleg knytt til ein venta auke i tal på personar med behov for pleie- og omsorgstenester, utan tilsvarande auke i helsepersonell.  Velferdsteknologi er ei av løysingane som skal gjere helse- og omsorgstenesta i stand til å oppretthalde kvaliteten på tenestene i åra framover.

Dette er fase 5 av prosjektet «Velferdsteknologi i kommunane i Sogn og Fjordane», og målet er å vidareføre felles arbeid med kunnskaps- og erfaringsgrunnlaget for planlegging og implementering av velferdsteknologi i pleie- og omsorgstenesta i alle kommunane i Sogn og Fjordane og vere eit avgjerande nettverk og fagforum for vidare spreiing steg for steg.  Fase 5 bygger vidare på nasjonale tilrådingar og erfaringar frå dei 9 kommunane frå fylket som har delteke i det nasjonale spreiingsprosjektet sidan 2017, samtidig som prosjektet identifiserer konkrete løysingar basert på kunnskap og erfaring frå Sogn og Fjordane.  I dette inngår vidareføring av arbeidet med å utarbeide prosedyrar og retningslinjer for samhandling mellom ulike organisasjonsdeler, fagsystem og eit regionalt responssenter, dvs. Alarmsentralen i Sogn og Fjordane.           

Start date:
End date:
Financed by:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Id:
6498
Project lead:
Project staff: