Klimatilpassing

Rettleiar om lokal klimatilpasning

Vestlandsforsking var mellom dei første til å forske på korleis samfunnet kan tilpasse seg endringar i vêr og vêrmønster. Sidan 2005 har vi samarbeidd med kommunar, private og offentlege verksemder, organisasjonar og styresmakter for å bidra til eit godt kunnskapsgrunnlag om tilpassing til klimaendringar. Vårt bidrag er i hovudsak samfunnsvitskapleg, men vi har tette band til naturfaglege miljø.

Gjennom arbeidet med lokal klimasårbarheit og klimatilpassing, er beredskap og samfunnstryggleik òg blitt viktige forskingstema. Vestlandsforsking har mellom anna bidrege til å formidle stoff på den nasjonale portalen www.klimatilpasning.no og har fått tildelt ei rekkje store utgreiingar lyst ut av KS FoU på dette fagområdet.

Dei viktigaste akademiske samarbeidspartane på feltet klimatilpassing er CICERO senter for klimaforskning, Nordlandsforskning, Nord Universitet, Bjerknessenteret, Norsk institutt for vannforskning og jordforskarar ved Norsk institutt for bioøkonomi.

På feltet klimatilpassing har Vestlandsforsking eit tett samarbeid med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Innovasjon Norge Sogn og Fjordane, KS Sogn og Fjordane, Statens Vegvesen Region Vest, NVE Region Vest, Norsk Bremuseum, og Høgskulen på Vestlandet gjennom ein regional partnarskap. Desse aktørane har sidan 2016 gått saman om å arrangere ein årleg, nasjonal konferanse om klimatilpassing.

 

Publikasjonar

Artiklar

 • Tegning av en gruppe turister.

  Han er frå Nord-Italia. Han er mellom 35 og 55 år. Han har minst fire gonger høgare inntekt enn snittet i EU. Vel framme vil han bli lenge. Han bur gjerne på hotell, men likar å bruke pengar også på serveringsstader, teater, utflukter, lokale produkt og kulturarrangement. Han er glad i naturopplevingar og ikoniske attraksjonar som Trolltunga og Geiranger, men kan godt koma utanfor vanleg høgsesong.

 • ""

  God klimatilpassing – kva og korleis? Nokre svar vil vi få i løpet av dagane 19. - 20. mars.

 • Konferanse
  ""

  Den fjerde nasjonale klimaomstillingskonferansen i Sogndal blir arrangert 23.-25. april. Vestlandsforsking blir del av eit unikt regionalt samarbeid no, når Hordaland fylkeskommune, Universitetet i Bergen og Klimapartner er komne med.

 • ""

  Arbeidet med klimatilpasning i Norge har kommet godt i gang, men står overfor flere utfordringer. Det viser en ny rapport Vestandsforsking og CICERO har skrevet på oppdrag fra Miljødirektoratet.

 • ""

  Statssekretær Atle Hamar, stortingsrepresentant Tore Storehaug og leder i næringsutvalget i Sogn og Fjordane fylkeskommune, Karen Marie Hjelmeseter stod for åpninga. Senteret skal hjelpe samfunnet med å tilpasse seg et klima i endring.

 • ""

  Vestlandsforsking skal i samarbeid med en rekke faglige partnere etablere et nasjonalt kunnskapssenter om bærekraftig klimatilpasning i Sogndal. Det er bevilget 10 millioner kroner i statsbudsjettet 2019 til oppstart av senteret.