The Nordic Centre of Excellence NORD-STAR

NORD-STAR skal forske til støtte for at Norden kan tilpasse seg klimaendringer uten at dette medfører økning i utslipp av klimagasser eller kommer i konflikt med målet om en bærekraftig utvikling. NORD-STAR representerer to nyvinninger innen sitt forskningsfelt: Først, å utvikle avanserte styringsverktøy og visualiseringsteknikker for beslutningsstøtte innen klimatilpasning. Dernest, å se klimatilassing og reduksjon av klimagassutslipp i sammenheng.

NORD-STAR vil arbeide innenfor fire tverrgående forskningsområder:

  1. Interaktiv arealbruksmodellering, visualisering og beslutningsstøtte.
  2. Modellering av energiomlegging i samfunnet.
  3. Virkninger av endret arealbruk på mulighetene for klimatilpasning.
  4. Hvordan få til energiomlegging i samfunnet.
Startdato:
Sluttdato:
Prosjektnummer:
6219
Prosjektleiar: