Kartlegging av omfanget av reiseliv, gardsturisme, turguiding og friluftsliv knytt til Breheimen/Mørkridsdalen

Prosjektet vert gjennomført som ein del av oppfølginga av ny landsplan for nasjonalparkar og andre større verneområde i Noreg (St.meld.nr. 62 (1991-92)) og gjeld førebuing til verneplanarbeidet i Breheimen/Mørkridsdalen. Prosjektet skal kartleggje omfang av reiseliv, gardsturisme, turguiding og friluftsliv knytt til området. Målet med utgreiinga er å få samla kunnskap om status på området der ein løftar perspektivet og kjem med framtidsvisjonar for reiselivet og friluftsbasert reiselivsutvikling. Prosjektet vert gjennomført på oppdrag frå fylkesmannen i Oppland.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Fylkesmannen i Oppland
Prosjektnummer:
2254
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: