Vestlandsforsking har fått i oppdrag av norge.no å levera stoff til den faste spalta "Gode tenester" på www.norge.no. Spalta skal oppdaterast ein gong i veka med eksempel på gode offentlege vevtenester. Målet med spalta er å motivera offentleg sektor til å betre kvaliteten på vevtenestene gjennom å peika på gode eksempel, men også ved å trekkja fram dårlege løysingar og komma med forslag til forbetringar.

Spalta kan nåast på adressa http://www.norge.no/andrelenker/godetjenester/

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
norge.no
Prosjektnummer:
5197
Prosjektleiar: