Evaluering av kompetansereforma i Sogn og Fjordane

Det nasjonale realkompetanseprosjektet vert avslutta 31.07.02, og den einskilde fylkeskommunen har stått fritt til måten å gjennomføra denne delen av kompetansereforma på. Fylkeskommunen i Sogn og Fjordane ynskjer å gjennomføre ei evaluering av deler av Kompetansereforma med hovudvekt på gjennomføringa av realkompetansedelen. Evalueringa vil difor ta sikte på å kartlegge korleis modellen med servicesenter har verka, i kva grad gundane har fått dei tenestene dei hadde behov for og kor nøgde dei er med desse tenestene.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Prosjektnummer:
3214
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):