Eit skulefornyingsprosjekt i Nordfjord

Evaluering og referansegruppe

Nordfjordsamarbeidet har lang erfaring med ressurssamarbeid i skulesektoren på tvers av sine kommunar. Dei innfører frå 2011-2013 ny teknologi fordi dei vil satse på felles skuleadministrativ programvare og felles læringsplattform (LMS). Den nye løysinga er basert på læringsplattforma frå egyptiske ITWorx og tilpassa norsk oppvekstsektor av Oppad AS. Samtidig vert eit anna system fasa ut.

Nordfjordsamarbeidet si satsing er støtta av fornyingsmidlar. Vestlandsforsking si rolle i prosjektet er ei avgrensa evaluering av innføringa av ny teknologiplattform i pilotperioden, samt deltaking i refransegruppa.

Startdato:
Sluttdato:
Prosjektnummer:
6283
Prosjektleiar:
Publikasjon(ar):