Brukertilfredshet og organisasjonsutvikling i sykehus

Bakgrunnen for prosjektet er initiativ om å foreta en pasienttilfredshetsundersøkelse ved SSSF som er foretatt ved 14 andre sykehus i Norge, samt ønsket om å forbedre sykeshusets virksomhet. Grunnlaget for problemstillingene i prosjektet er de problemdefinisjoner som framkommer i NOU 1997:2 (Pasienten først), Forum for organisasjonsutvikling i sykehus og Stiftelsen for helsetjenesteforskning som har stått for de refererte pasienttilfredshetsundersøkelsene. Problemstillingene er knyttet til tre områder. For det første å forta en mindre sammenlignende spørreskjemaundersøkelse av pasienttilfredshet ved SSSF og FSH (Fylkessykehuset i Haugesund). For det andre å studere logistikk, eller pasientens gang gjennom systemet. For det tredje å studere enkelte dimensjoner ved kulturen i organisasjonen med særlig vekt på informasjon og kommunikasjon. De tre undersøkelsesområdene er valgt ut for å kunne identifisere områder for forbedring. Metodene som skal brukes er spørreskjema, observasjon og intervju.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Helseregion Vest
Prosjektnummer:
3204
Prosjektleiar:
Forskingsleiar