Nytt RFF-prosjekt om fleirbruk av utmark

Vestlandsforsking er prosjektleiar for eit nytt FoU-prosjekt, som skal bidra til å finne løysing på korleis bruken av utmark kan forvaltast til det beste for lokal verdiskaping, friluftsliv, allemannsretten, biologisk mangfald og grunneigarane sine interesser.

Terrengsykling har auka i omfang i dei siste åra, og har blitt ein populær friluftsaktivitet. Mange ynskjer at skogsykling skal bli ein ny stor reiselivsattraksjon for fylket vårt. Men sykling på hjortetrakk eller turstiar kan medføre konfliktar og farlege situasjonar, både for turgåarar og med grunneigarar under jaktsesongen. Kommunane treng meir kunnskap om korleis friluftslivet endrar seg, for å kunne vege ulike samfunnsinteresser mot kvarandre og forvalte bruken av utmarka på ein rettvis og forsvarleg måte.

Målet med prosjektet er difor å samle inn kunnskap om fleirbruk av utmark, moglege konfliktar som ligg i mangfaldig friluftsliv og utvikle nye forvaltningsmodellar som sikrar både natur og miljø, grunneigar sine interesser og allemannsretten.

Regionalt forskingsfond Vestlandet har tildelt 3 millionar i forskingsmidlar til prosjektet «Nytt forvaltningssystem for fleirbruk av utmark», som Sogndal kommune er prosjekteigar for. Dette er 1 av 11 prosjekt som regionalt forskingsfond Vestlandet har gitt løyving til i denne runden. Vestlandsforsking deltek i prosjektet saman med kommunane Sogndal, Luster, Gloppen og Voss, Sogn Næring AS, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Centre for Recreation and Tourism at West Highland College i Storbritannia, Forum for natur og friluftsliv, Sogn og Fjordane skogeigarlag, Sogn og Fjordane Turlag, Marianne Reusch, Allemannsretten.no og Sogn og Fjordane Bondelag.

Prosjektet byggjer på eit forprosjekt Vestlandsforsking utførte i 2015, saman med Sogndal kommune, Sogn Næring, Bratt Moro og Interplan. Forprosjektet var finansiert av RFF Vestlandet.