Pressemelding: Alternativ energi og energiøkonomisering ikke på dagsorden i kommunene

I 2003 ble det innført en ordning som pålegger nettselskapene å lage en årlig energiutredning for samtlige kommuner. Stortinget ønsket med en slik ordning å styrke arbeidet med energiøkonomisering i offentlige bygg og vitalisere kommunenes arbeid med energipolitikk. En utredning viser at målene med ordningen ikke er nådd.

Vestlandsforsking har sammen med Norconsult evaluert ordningen med lokale energiutredninger (LEU). Gjennom et spørreskjema til samtlige nettselskap og dypdeintervju av representanter for et antall kommuner er ordningen evaluert. Norges Vassdrags- og Energidirektorat er oppdragsgiver for evalueringen.

Nettselskapene (den lokale nettleverandøren som eier og har ansvaret for ledningsnettet) er pålagt å gjennomføre en årlig lokal energiutredning (LEU) som skal kartlegge lokalt energiforbruk og gi grunnlag for at kommunene kan lage lokale energiplaner for energiøkonomisering og utbygging av ny fornybar energi. Nettselskapene er i evalueringen delt i to grupper; de med ansvar for én kommune (43 har svart) og de med ansvar for flere enn én kommune (55 har svart).

Evalueringen viser at det er svært liten interesse for de pålagte offentlige møtene som skal arrangeres i forbindelse med utarbeidelse av en LEU. Det vanlige oppmøtet på slike møter er 5-10 personer. Videre er det ofte slik at sentrale aktører – som store energibrukere – ikke deltar på møtene.

LEU har i liten grad klart å skaffe fram statistikk om energibruk i kommunale og andre offentlige bygg. 57 prosent av nettselskapene som har ansvar for én kommune og 83 prosent av nettselskapene som har ansvar for flere enn én kommune sier at slike data ikke inngår i de lokale energiutredningene.

Det er også liten kunnskap hos nettselskapene om kommunenes arbeid med klima og energi og oppfølgingen av LEU. 39 prosent av nettselskapene som har ansvar for én kommune og 47 prosent av nettselskapene som har ansvar for flere enn én kommune sier at de ikke vet om kommunene har fulgt opp LEU.

Evalueringen viser videre at det dominerende fokuset i LEU har vært omkring det å bygge ut nye former for energi. Ingen av nettselskapene som har ansvar for én kommune og bare 4 prosent av nettselskapene som har ansvar for flere enn én kommune vurderer LEU som et sentralt redskap for å redusere energibruken i kommunen.

Evalueringen tilrår noen mindre justeringer av LEU ordningen, blant annet å endre kravet om årlig oppdatering til annet hvert eller hvert fjerde år. Hovedkonklusjonen går imidlertid på rammene for kommunal energipolitikk, og evalueringen peker på det kritiske i at kommunene jevnt over mangler kompetanse til å utnytte potensialet som ligger i de lokale energiutredningene. Andelen kommuner som har tilsatt en heltidsarbeidende kommunal miljøvernleder har sunket fra nesten 90 prosent på midten av 1990-tallet til under 20 prosent i dag. Videre har mange kommuner mistet sin energikompetanse som følge av at kommunale energiverk er privatisert.

For mer informasjon kontakt Carlo Aall (caa@vestforsk.no, 57 67 61 56, 991 27 222).
Rapporten og lysarkforedraget som er vist under, kan lastes ned fra nettsidene våre.


Referanse er Sataøen, H., Aall, C., Mjøs, T., Sijstermans, R. (2007): Lokale energiutredninger:  Evalueringsrapport. VF-rapport 5/07. Sogndal: Vestlandsforsking.