Kvalitetssikring av vev-rettleiar

Vestlandsforsking har fått i oppdrag å kvalitetssikre den nye vevutgåva av rettleiingsheftet "Verdensveven" - formidling av offentlig informasjon". Rettleiinga skal vera ei støtte til alle i offentleg sektor som arbeider med informasjonsformidling via Internett i form av offentlege vevtenester. Vestlandsforsking vil bruka erfaringar frå mange relevante prosjekt mellom anna kvalitetsmerking av offentlege tenester og kategorisering av dei same tenestene etter "tenestetrappa". Vi vil også trekke inn generelle erfaringar frå mange internettrelaterte prosjekt. Prosjektet vil bli utført som eit teamarbeid der både systemutviklarar, design-ekspertar og forskarar deltek.
Start date:
End date:
Financed by:
Statskonsult
Id:
5209
Project lead: