Kunnskapsstatus - konsekvenser av naturvern

Prosjektet skal gi oversyn over dagens kunnskapar om positive og negative konsekvensar som vern etter naturvernlova kan ha for lokalsamfunn/regionar og ulike typar næringsverksemd i Norge. Kunnskapsoversynet vil basere seg på tilgjengelege norske studiar og mulege relevante utanlandske undersøkingar. Den skal bidra til å identifisere kunnskapsmangel og vurdere aktuelle oppgåver i komande FoU-arbeid.
Start date:
End date:
Financed by:
Direktoratet for naturforvaltning
Id:
2211
Project lead: