Causal thinking and support for climate change policies: International survey findings

Artikkel
Id:
2012

Denne komparative og internasjonale studien undersøker og diskuterer i hvor stor grad folk er villige til å gi støtte til ulike klimaendringstiltak, og ulike årsaker til den støtten. Studien er basert på en spørreundersøkelse blant økonomistudenter på bachelornivå i Østerrike, Bangladesh, Finland, Tyskland, Norge og USA. I artikkelen blir oppfatninger av risiko og klimaendringer undersøkt, i tillegg til holdninger til klimapolitiske tiltak. På denne måten er det mulig å se i hvor stor grad og på hvilken måte det er sammenheng mellom oppfatninger om risiko og klimaendringer, og støtte til ulike klimatiltak.

Generelle grønne tiltak, som å bevilge forskningsmidler til fornybar energi og å plante trær, var de absolutt mest populære tiltakene. Omkring halvparten av studentene støttet tiltak for å redusere direkte utslipp av klimagasser, f.eks det å kreve større effektivitet på utnytting av drivstoff og å skulle øke skattene på drivstoff. De minst populære tiltakene var en gruppe tekniske tiltak, det vil si ”bioingeniørskap” slik som gjødsling av verdenshavene, og å skulle erstatte fossilt brensel med kjernekraft. Det er generelt små variasjoner i svarene mellom nasjonene.

Disse studentene fra flere ulike land er enige om at klimaendringer er en trussel, og støtter en rekke klimatiltak. Det er likevel en tendens til at studentene foretrekker tiltak som griper lite inn i folks vaner og dagligliv. De mest populære tiltakene blir da ikke nødvendigvis de mest effektive.