Formidling av forskingsresultat

Vestlandsforsking skal saman med Høgskulen i Sogn og Fjordane formidle forsking- og utviklingsaktivitetar (FoU) som blir utført i Sogn og Fjordane. Dette skal gjerast ved å formidle forskinga på ein populærvitskapleg måte, breitt i ulike media og eigne nettsider.

Ved begge FoU- institusjonane blir det forska på ei rekkje fagområde. Funna frå denne forskinga blir publiserte i faglege tidsskrift, men i dette prosjektet har vi som mål å dele kunnskapen med ålmenta, både her i regionen og nasjonalt. Målet er å kople breidda i kunnskapsproduksjonen ved FoU-institusjonane i Sogn og Fjordane til relevante brukargrupper. Det er viktig for FoU-miljøa i fylket å dele kunnskap, og å etablere eit oppdatert og meir mangfaldig inntrykk av kva vi arbeider med.

Arbeidet vert utført under ei utviklingsavtale som HiSF og Vestlandsforsking har med Sogn og Fjordane fylkeskommune, delfinansiert av fylkeskommunen.

Artiklar m.m.

Gardsturisme er ikkje som anna turisme, forskning.no - 02.11.2015

For dyrt å sikre seg mot flaum, storm og skred? - forsking.no - 09.10.2015

Ungarn vil lære av norsk klimatilpassing, vestforsk.no - 02.10.2015

Forskingsdagane 2015 i Sogndal, vestforsk.no - 22.09.2015

Blir utsleppsproblema i transportsektoren løyste eller flytta? - vestforsk.no - 17.09.2015

Statens naturskadefond i Sogndal - vestforsk.no - 16.09.2015

Turistnæringa gjer lite med klimautslepp - vestforsk.no - 27.08.2015

Yrkesfaga må inn i grunnskulen - forskning.no - 21.08.2015

Skyhøgt forbruk av vatn i ferien - forskning.no - 23.07.2015

Reiselivsforskar frå Skottland til Sogndal - vestforsk.no - 25.06.2015

Dei som bygde breibandet - forskning.no - 81.06.2015

Tryggare med teknologi - Sogn Avis - 13.07.2015

Dei som bygde breibandet - Sogn Avis - 24.06.2015

Der ingen skulle tru at norge.no kunne bu - Sogn Avis - 16.05.2015

I Japan med det internasjonale arktiske forskingsrådet - vestforsk.no - 11.05.2015

Til Hong Kong med kidsa som kodar - vestforsk.no - 07.05.2015

Salmar frå kjøkenet - biff, bil, bustad og Boing - vestforsk.no/Sogn Avis - 13.04.2015

Samhandlingsreforma har gitt heimetenestene ein meir krevjande kvardag - vestforsk.no - 27.03.2015

Det vanskelege klimaspørsmålet (del av serie om klimaforsking) - Sogn Avis - 12.02.2015

Kvifor ta to når du kan få ti? (del av serie om klimaforsking) - Sogn Avis - 29.01.15

Pioner på tilpassing til klimaendringar (del av serie om klimaforsking) - Sogn Avis, 27.01.2015

Spenstig gjort å starte opp - Sogn Avis - 24.01.2015

Blir miljøproblema i transportsektoren løyste eller flytta? - vestforsk.no 02.02.2015

Velferdsteknologi fylte konferansesalen på Skei hotell - vestforsk.no 12.12.2014

Mange vil lære om velferdsteknologi - NRK Sogn og Fjordane 05.12.2014

 

 

 

 

 

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Prosjektnummer:
6351
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Forskar og kommunikasjonsansvarleg