Envelope - project proposal

Envelope er eit planlagt Integrated Project i EU sitt 6. rammeprogram. Prosjektet vil adressere heile verdikjeda innan multimedia (med hovudvekt på musikk) frå innspeling/kreering til produksjon og lisensiering vidare til sluttbrukar (bedrifter og publikum). Prosjektet vil demonstrere full tilgang (frå alle stader, til alle tider) til tenester på tvers av plattformer og forretningsmodellar som støttar opp under og gjer slike tenester muleg. Forretningsmodellen skal serleg sikra betre avkasting og lettare omsetnad og distribusjon for opphavsmenn.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Norges forskningsråd
Prosjektnummer:
5250
Prosjektleiar: