Ledige stillingar

Har du lyst til å vere med å utvikle Vestlandsforsking vidare? Vi er på jakt etter ny direktør. Vi søkjer òg etter kandidatar til ei nyoppretta stilling som forskingsrådgjevar i administrasjonen.

Direktør for Vestlandsforsking

Vi søkjer ein leiar som er strategisk, samlande og har god gjennomføringsevne til eit høgkompetent forskingsmiljø i sterk vekst. Du ser moglegheiter og utfordringar ved å leie eit marknadsorientert forskingsinstitutt på Vestlandet. Saman med styret og dyktige medarbeidarar vil du vidareutvikle Vestlandsforsking som eit regionalt forankra forskingsinstitutt på den nasjonale og internasjonale FoU-arenaen. Som direktør skal du fremme samarbeid og styrkje posisjonen til Vestlandsforsking i ei tid med stor merksemd rundt fagområda til instituttet. Du tek ansvar for at Vestlandsforsking held fram med å vere samfunnsrelevant og stimulerer til nytenking, fagleg utvikling og gode samarbeidsrelasjonar til institutt- og UH-sektoren og til samfunnet elles.

Kvalifikasjonar og erfaring:

 • Høgare utdanning
 • Forskingserfaring frå relevante område er ynskjeleg
 • Leiarerfaring og solide leiareigenskapar
 • Kunnskap og erfaring frå instituttsektoren, kunnskapsorganisasjonar eller internasjonal utvikling
 • God formuleringsevne
 • God innsikt i norsk forskingspolitikk og relevante forskingsområde
 • Evne til å bygge nettverk og skape tillit både internt og eksternt
 • God innsikt i krava som blir stilt til økonomistyring og administrative tenester i ein kunnskapsorganisasjon
 • Kjennskap til finansieringsmekanismar og oppdragsforsking nasjonalt og internasjonalt
 • Kunnskap om digitalisering og innovasjon i bransjen
 • Flytande i eit skandinavisk språk og engelsk

Kva kan vi tilby?

 • Høve til å leie og vidareutvikle eit anerkjent forskingsinstitutt
 • Eit dynamisk kollegium med fokus på fagleg utvikling
 • Eit godt og mangfaldig arbeidsmiljø med dedikerte og dyktige kollegaer
 • Interessante og varierte arbeidsoppgåver
 • Gode ordningar for pensjon, forsikring og velferd
 • Fleksible arbeidstider
 • Miljøfyrtårn-bedrift

Direktøren er dagleg leiar for Vestlandsforsking og rapporterer til styret. Den nye direktøren blir tilsett for ein åremålsperiode på seks år med høve til forlenging. Løn etter avtale. Arbeidsstad er Sogndal.

 

Korleis søkjer du?

Søknadsfrist: 15. september 2021

Spørsmål om stillinga kan rettast til Jefferson Wells, ved Hege Solbakken (+47 911 04 141), Charlotte Hageberg (+47 993 31 312) og Anette Hansen (+47 900 80 079).

Referansenummer: 23003

Søk på stillinga

 

Forskingsrådgjevar

Vestlandsforsking ønskjer å tilsetje ein forskingsrådgjevar. Dette er ei nyoppretta stilling som inneber arbeid med rutinar knytt til forskings- og prosjektarbeid og inngår i administrasjonen saman med direktør, økonomirådgjevar, personalleiar og kommunikasjonsansvarleg.

Administrasjonen har ansvar for løn, rekneskap, budsjettarbeid, rapportering og analysar, og har ein viktig støtte- og kontrollfunksjon for prosjektarbeidet, i tillegg til oppgåver knytt til formidling og kommunikasjon. Den nye stillinga gir ei stor kontaktflate i heile organisasjonen.

Arbeidsoppgåver:

Instituttet deltek i regionalt, nasjonalt og internasjonalt finansierte prosjekt med ulike økonomi- og rapporteringsordningar. Overordna vil du ha ansvar for å oppdatere og utarbeide system og rutinar for forskingsarbeidet ved instituttet, til dømes knytt til open publisering, personvern og forskingsetikk. Dette inneber å koordinere og halde seg oppdatert på endringar i lovverk og krav frå Forskningsrådet og andre oppdragsgivarar, og ha tett dialog med andre delar av instituttsektoren og regionale aktørar.

Ei anna viktig oppgåve vil vere å støtte forskarane i søknadsarbeid, økonomistyring i prosjekt, øvrig prosjektadministrasjon og kontraktarbeid. Du skal òg hjelpe prosjektleiarane med budsjettutforming, rapportering og liknande. Dette er særleg viktig i større prosjekt, som EU-finansierte forskingsprosjekt.

Det vil vere ein fordel om du har kjennskap til fagområda våre og erfaring frå forskingsarbeid og forskingsadministrasjon.

Vi ønskjer oss kandidatar med fleire av desse kvalifikasjonane:

 • Relevant høgare utdanning (minimum mastergrad i til dømes juss, administrasjon, samfunnsfag, økonomi eller anna relevant masterutdanning)
 • Kjennskap til/erfaring med forsking og prosjektadministrasjon
 • Kunnskap om relevant lov- og avtaleverk
 • Erfaring med eksternt finansiert aktivitet og systemkrav til nasjonale og internasjonale prosjekt
 • Erfaring med rapporterings- og analyseverktøy
 • Evne til å hente ut relevant informasjon frå større datamengder og analysere desse
 • Gode språk- og skriveferdigheiter (nynorsk, bokmål og engelsk)

For å lukkast i stillinga må du ha evne til å arbeide nøyaktig, strukturert og sjølvstendig. Vi søkjer deg som er fleksibel, løysingsorientert og har evne til å samarbeide med andre. Du bør ha stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne. Du må kunne handtere ein hektisk arbeidskvardag med fleire ulike fokus. Fordi stillinga er nyoppretta, kan det vere aktuelt å utføre andre oppgåver enn dei nemnde etter ønskje og behov.  Vi legg stor vekt på personlege eigenskapar som er naudsynte for stillinga.

Vi tilbyr:

Vestlandsforsking tilbyr interessante og utviklande arbeidsoppgåver, eit triveleg arbeidsmiljø, etablerte nettverk for fagleg samarbeid, bedriftsidrettslag og gode ordningar for pensjon, forsikring og velferd. Forskingsrådgjevaren rapporterer til direktøren ved instituttet. Løn etter avtale. Arbeidsstad er Sogndal.

Send søknad med CV til post@vestforsk.no. Rettkjende kopiar av vitnemål og attestar/annan dokumentasjon sender du til Vestlandsforsking, postboks 163, 6851 Sogndal.

Søknadsfrist: 10.09.2021

For nærare informasjon om stillinga, ta kontakt med direktør Anders-Johan Almås på aja@vestforsk.no eller 957 09 903. 

Vi ser fram til å høyre frå deg!

 

Fjord, fjell og snø, Sogndal
Fjella i Sogn innbyr til friluftsliv gjennom heile året. Foto: Bård Basberg

 

Om Vestlandsforsking

Vestlandsforsking er eit sjølvstendig, regionalt forskingsinstitutt med base i Sogndal og forankring i Vestland. I samarbeid med regionale, nasjonale og internasjonale fagmiljø skal instituttet levere banebrytande forsking av høg kvalitet som svarar på samfunnsutfordringar og bidreg til berekraftig utvikling og innovasjon.

Vi arbeider med forsking innan tre hovudområde: klima og miljø, reiseliv og teknologi og samfunn. Forskarane våre utfører tverrfagleg og bruksretta forsking både på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Vestlandsforsking har 34 tilsette og ein årsomsetnad på rundt 38 millionar kroner.