Ledige stillingar

For tida har vi to stillingar knytt til fagmiljøet vårt innan stordata: ei stipendiatstilling (ph.d.) i stordata og ei stilling som trainee på same område. Sjå dei to utlysingane på Framtidsfylket Vestland. Søknadsfrist for begge stillingane er 30. juli 2021.

Dette er Vestlandsforsking

Lyst til å ta ein doktorgrad om stordata?

robotarm og menneskearm helsar i handa

Er du interessert i stordata (big data) og nysgjerrig på ein karriere som forskar? Vi ønskjer å tilsetje ein stipendiat som kan tenke seg å forske på stordata som verktøy for innovasjon i næringslivet i Vestland.

Vi har ei ledig stilling på feltet stordata i prosjektet Teknoløft Sogn og Fjordane – eit seksårig samarbeid mellom Vestlandsforsking og Høgskulen på Vestlandet. Prosjektet starta opp i 2018 og er finansiert av Forskningsrådet. Hovudmålet er å gje næringslivet tilgang til relevant forsking og utdanning i sin region.

Ein sjanse til å jobbe med Rajendra

Digitalisering, automatisering, robotikk og stordata vil vere blant dei store satsingsområda i næringslivet dei kommande åra, og ei grunnleggande forståing av teknologien vil vere avgjerande for utviklinga framover.

Kva faktorar som vil føre til verdiskaping frå stordata-teknologi i små og mellomstore bedrifter, er lite kjent. Det er behov for å auke kunnskapen om korleis stordata kan brukast i utviklinga av nye løysingar for bedriftene. Forskingsprosjekta tek sikte på å etablere ein kunnskapsplattform for bruk av stordata-teknologi i næringslivet i regionen, gjennom bruk av metodar frå maskinlæring og data-mining på reelle test-case.

Kvalifikasjonar

For å vere kvalifisert til ph.d.-stillinga, må du som eit minimum ha ein mastergrad i statistikk, matematikk, informatikk eller eit relatert område. Vi legg vekt på gode kunnskapar om maskinlæring, data-mining eller relaterte metodar. Det er ønskeleg at du har kjennskap til, og erfaring med, programmerings- og skriptspråk som til dømes Python eller R.

Du må trivast med oppdragsforsking og kunne inngå i faglege fellesskap på tvers av disiplinar. Vi legg vekt på sjølvstende, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, arbeidskapasitet og evne til å inngå i faglege fellesskap på tvers av disiplinar. I tillegg er det viktig at du er i stand til å formulere deg godt, både munnleg og skriftleg, på norsk og engelsk.

Vi tilbyr fagleg interessante og utviklande oppgåver. Vestlandsforsking har eit godt, tverrfagleg arbeidsmiljø og har velutvikla samarbeidsnettverk både på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi tilbyr fleksibel arbeidstid og gode ordningar for pensjons, forsikring og velferd.

Løn etter avtale. Arbeidsstad er Sogndal.

Søknad med CV og publikasjonsliste, karakterutskrifter/vitnemål og eventuelle attestar, kan og sendast til Vestlandsforsking, postboks 163, 6856 Sogndal

Søknadsfrist: 30. juli 2021

Vil du vite meir om stillinga? Ta kontakt med oss!

 

Trainee

Vestlandsforsking er med i Framtidsfylket sitt traineeprogram for Vestland med arbeidsgjevarar frå ulike fagfelt i både privat og offentleg sektor. Sjekk nettsida for meir info: https://www.framtidsfylket.no

Vi søkjer etter ein dyktig og motivert trainee med utdanning på minimum bachelor- eller masternivå innan fag som statistikk, informatikk eller matematikk, som er oppteken av stordata og innovasjon.

I traineestillinga vil du arbeide med fleire pågåande prosjekt innan forsking, utvikling og utgreiing som tek for seg spørsmål knytte til stordata. Kva faktorar som vil føre til verdiskaping frå stordata-teknologi i små og mellomstore bedrifter, er lite kjent. Vi har behov for å auke kunnskapen om korleis stordata kan brukast til å utvikle nye og innovative løysingar for bedriftene.

Som trainee ved Vestlandsforsking vil du vere ein del av ein fagleg fellesskap som går på tvers av fagdisiplinar og forskingsinstitusjonar i arbeidet med å få fram ny kunnskap og finne ut korleis samfunnet kan dra nytte av kunnskapen. Du vil vere med på både fagleg og administrativ gjennomføring av forskingsprosjekt, publisering og formidling av resultat. Du får dessutan vere med på å utvikle nye idear til prosjekt og skrive prosjektsøknader.

Sjå utlysninga og søk stillinga på nettsida til Framtidsfylket

For meir informasjon, kontakt:

Fungerande direktør Hans Jakob Walnum: hjw@vestforsk.no, 95 89 90 32

Professor Rajendra Akerkar, 91 68 56 07, rak@vestforsk.no

 

 

Fjord, fjell og snø, Sogndal
Fjella i Sogn innbyr til friluftsliv gjennom heile året. Foto: Bård Basberg

 

Om Vestlandsforsking

Vestlandsforsking er eit regionalt forankra forskingsinstitutt som utfører forskings- og utviklingsoppdrag for næringsliv og offentleg sektor. Vi arbeider med forsking innan tre hovudområde: klima og miljø, reiseliv og teknologi og samfunn. Forskarane våre utfører tverrfagleg og bruksretta forsking både på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Vestlandsforsking har om lag 30 tilsette og ein årsomsetnad på rundt 25 millionar kroner. Vi held til i Sogndal i Vestland fylke.