Ny EU-rådgjevar ved Vestlandsforsking

Ida Tidemann-Andersen

Ida Tidemann-Andersen er Vestlandsforsking sin nye EU-rådgjevar. Ho vil òg delta i forskinga ved instituttet innan helse, friluftsliv og berekraftig utvikling.

Aktuelt

Ida byrja i jobben i juni, og ho får ansvar for å følgje med på kva som skjer i EU-systemet og bidra til at regionale forsking- og utviklingsprosjekt kan få EU-støtte. Ho blir ny prosjektleiar for det nyetablerte EU-nettverket for Sogn og Fjordane, der både Høgskulen på Vestlandet, Sogn og Fjordane næringsråd, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane fylkeskommune og ei rekke andre etatar og verksemder er med. Målet med EU-nettverket er at regionale partnarar finn saman til gode samarbeidsprosjekt og deltaking i EU-programmet Horisont 2020. Prioriterte område i nettverket er klima, energi, miljø og IT.

- Eg har sidan midten av juni allereie knytt kontakt med mange av samarbeidspartnarane og oppdragsgjevarane, og fått god oversikt over forskingsprosjekta ved instituttet. Eg ser fram til å ta fatt på dei mange oppgåvene, seier Ida Tidemann-Andersen.

Ida vil i tillegg til å koordinere det internasjonale arbeidet også delta i forskinga ved instituttet. Ho har ein bachelorgrad i biologi og ein mastergrad i human ernæring frå Universitetet i Bergen. Ida har studert biologi og psykologi eit år ved University of Cape Town i Sør Afrika. Ho kjem frå arbeid som spesialrådgjevar i seksjon for førebygging og internasjonalt arbeid i Kreftforeningen, med hovudansvar for kunnskapsformidling, politisk medverknad og internasjonalt arbeid innan kosthald og overvekt. Frå før har ho erfaring frå arbeid som rådgjevar i Mattilsynet med ansvar for regelverksutvikling på ernæringsområdet. I denne stillinga vart ho på sitt fagområde norsk representant i EU-kommisjonens arbeidsgrupper i Brussel.

Framleis er det Horisont 2020 som er det gjeldande forskingsprogrammet i EU. Horisont 2020 er verdas største forskingsprogram, og Vestlandsforsking har i 2018 to prosjekt i programmet og ei rekke nye spennande initiativ med fleire ulike samarbeidspartnarar og oppdragsgjevarar. Torsdag 7. juni vart EU sitt nye forskingsprogram Horisont Europa lansert, og her opnar det seg nye moglegheiter og oppgåver å ta fatt på i åra som kjem. Vestlandsforsking er også medlem i Euromontana, eit internasjonalt nettverk som samarbeider om utvikling av fjell-regionar i Europa.

 – Deltaking i internasjonalt forskingssamarbeid er både givande og krevjande, og vi er glade for å ha Ida på plass for å ivareta desse oppgåvene, seier Merete Lunde, direktør i Vestlandsforsking. EU-forskinga krev solide miljø med både kapasitet og god administrativ kompetanse. –  Sogn og Fjordane fylkeskommune er ein pådrivar for regional utvikling og bidreg med viktig delfinansiering av arbeidet gjennom ein utviklingsavtale med FoU-miljø i fylket, seier Lunde. Målet med avtalen er at FoU-miljøa styrker evna si til å delta i EU-prosjekt, og at ein får til ei auke i talet på deltaking i internasjonale FoU-prosjekt som er relevante for regionen.

Ida Tidemann-Andersen overtek stillinga etter Zuzana Nordeng som no tek til i ny jobb ved Folkehelseinstituttet i Oslo.