Samhandling for grønt skifte - Arbeidsseminar

""
Frå oppstartsmøte i mars 2017

13. og 14. mars var prosjektkommunane samla til arbeidsseminar der temaet var "Metodar for tilpassing til klimaendringar". Seminaret vart arrangert i samarbeid med KS Sogn og Fjordane.

Seminar

Program

Tid

Tema

Innleiarar og hovudelementa

10.00

Velkomen

Fylkesmann Anne Karin Hamre

 

Innleiing

Lasse Jalling, KS

Kven er vi? Kva skal vi? Kva kan du forvente å få?

 

Perspektiv på klimatilpassing og sårbarheit

Carlo Aall, Vestlandsforsking 

Perspektiv når det gjeld klimatilpassing ”Det grøne skiftet” i Sogn og Fjordane

 

Korleis fastlegge den lokale klimaprofilen, og korleis kan denne utvikle seg?

Hans Olav Hygen Meteorologisk Institutt

 • Kva er ein lokal klimaprofil?
 • Om bruk, utvikling, begrensingar og usikkerheit
 

Bruk av klimaprofil for Sogn og Fjordane 2016

Ida-Beate Mølmesdal, Sogn og Fjordane fylkeskommune

 • Klimaprofil i Sogn og Fjordane Status, behov og vidare utvikling
 • Korleis bruke klimaprofil i eigen kommune?

12.20

Lunsj

 

13.00

Eit nytt risikobilete og nye behov for klimatilpassing. Det juridiske perspektivet

Frode Lauareid, KS

 • Rettsleg rammeverk og fordeling av ansvar
 • Rettsleg prøving
 

Klimatilpassing i eit beredskapsperspektiv

Haavard Stensvand, beredskapssjef hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Vi veit mer enn nok til å handle!

 

«Den andre sårbarheten». Langsiktige og indirekte verknader av klimaendringar

Carlo Aall, Vestlandsforsking

 • Sårbarheit og langsomme endringar
 • Kva misser vi i hendingsorientert klimatilpassing?
 

Klimatilpassing og naturforvalting

Eline Orheim, assisterande fylkesmiljøvernsjef

 • Om endringar i natur og naturmiljø
 • Utfordringar for kommunar sitt arbeid med naturforvalting og andre samfunn
 

Kommunalt handlingsrom, dilemma og synergieffektar i stadutvikling

Lars Wang, insam as

 • Målkonflikter, som f.eks. fortetting og strategiar for reduserte utslepp
 • Tilnærmingar som kan auke høvet til å realisere vinn-vinn- løysingar, dvs kor ein både får klimatilpassing, men også realisere andre mål
 

Samspel mellom heilheitsløysingar og strategiar
or vatn/avløp/overvatn i arbeidet med
klimatilpassing ?

Live Johannessen, Drammen kommune/VA-samarbeidet i Drammensregionen

 

Planlegging av avløp og handtering av overvatn
i lys av klimaendringane

Elin Leikanger, kommunalsjef Eid kommune

17.45

Avslutning

 

19.00

Middag

 

Program 14. mars

Tid

Tema

Innleiarar og hovudelementa

08.30

God morgon!

Kva lærte vi i går?

 

Korleis integrere klimatilpassing i planlegging etter Plan- og bygningslova?

Guro Andersen, DSB

 • Samfunnstryggleik og klimatilpassing Klimahjelparen
 • Rettleiarar, ROS og DSB´s arbeid i 2017
 

Klimatilpassing i regional og lokal planlegging

Mari Severinsen, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

 • Tilbod om rettleiing
 • Kontroll av kommunane sitt arbeid
 • Inkludering av klimaendringar i kommunal planlegging
 

Bruk av ROS i klimatilpassingsarbeidet - tilnærmingar og verktøy

Toralf Otnes, NVE region vest

 • Praktiske konsekvensar av klimaendringane
 • ROS-analysen og om kvalitet i kartlegging av naturfarar Om kommunen sitt ansvar og NVE sin medverknad i planlegginga.

11.30

Lunsj

 

12.10

Klimatilpassing som politisk leiarutfordring?

Alfred Bjørlo, ordførar i Eid kommune

 • Klimapolitikk og klimatilpassing som lokalpolitikk Dialog mellom administrativ og politisk leiing
 • Korleis kan politiske prosessar legge grunnlag for eit breiare samfunnsmessig engasjement knytt til klima- og klimatilpassing?
 • Lokale folkevalde si rolle i arbeidet med klimatilpassing
 

Rådmannen si rolle i arbeidet med klimatilpassing

Ole John Østenstad, rådmann Førrde kommune 

Konkret døme, er klimatilpassing ei ny type utfordring? Korleis løyser vi desse sakene organisatorisk og kompetansemessig?

 

Regionale roller og regionalt samarbeid i klimatilpassingsarbeidet (Eline Orheim)

Regionale roller (Synnøve Stadheim)

Eline Orheim, ass. fylkesmiljøvernsjef

Synnøve Stalheim og plansjef Sogn og Fjordane fylkeskommune

 • Regionale strategiar for klimatilpassing Regional utviklarrolle og klimatilpassing Regionale oppgåver
 • Regional stat og folkevalt nivå
 • Spesielle føresetnader i Sogn og Fjordane

14.45

Slutt

Kva har vi lært?

Er vi klare for å bruke det?