Nettbasert klima-, energi- og transportrettleiar

Vestlandsforsking har vore med å utvikla ei rad nettbaserte rettleiarar og kalkulatorar innafor klima, energi og miljø.  Her er lenker til desse:

Klimakalkulator VF (Laga på oppdrag frå Statens Forureiningstilsyn og Stavanger kommune)

Rettleiar om lokal klimatilpasning (Laga i samarbeid med fleire institusjonar som del av interregprosjektet CLIM-ATIC)

Rettleiar om energi og klima (Laga på oppdrag frå Sparebanken Sogn og fjordane innafor Klimabankprosjektet)

22.11.2016:

Energi- og utslippsdata på http://transport.vestforsk.no/ er oppdatert. Vi har beregnet endringer i energibruk og utslipp av CO2-ekvivalenter som følge av "Dieselgate", d.v.s avsløringene om at bilprodusentene har jukset med utslippstall. Også resultater fra nye undersøkelser som viser betydelig underrapportering om bilenes faktiske forbruk, er tatt hensyn til. Dette gjelder både for diesel- og bensindrevne personbiler, samt el-hybridvariantene av disse. Bakgrunnen for endringene er dokumentert i notatet Effekter av Dieselgate-skandalen på energiforbruk og CO2- utslipp.

Database som samanliknar energibruk og klimagassutslepp for ulike typar gods- og persontransport med bruk av ulike energikjelder.