Vestlandsforsking med i nytt stort internasjonalt Horisont 2020 prosjekt om polarforsking

Halvor Dannevig ved Vestlandsforsking skal delta i eit femårig internasjonalt Horisont 2020 prosjekt (EU-PolarNet, 2015 – 2020). Prosjektet skal bidra til å koordinere polarforskinga i EU og å utvikle EU-kommisjonens polarforskingspolitikk.

EU-PolarNet skal samanstille eksisterande polarkunnskap og peike ut retninga for viktige framtidige forskingsområder i Arktis og Antarktis. Forskinga skal vere transdisiplinær. Det vil seie at forskinga skal involvere både naturvitskaplege- og samfunnsvitskapelege utfordringar i tillegg til reell involvering av interessentar og berørte partar.

Heile 22 partnarar frå 17 land i Europa deltek i EU-PolarNet, og vert leia av Alfred-Wegener-Institut i Tyskland. Det er Forskingsrådet som deltek på vegne av Norge, og Dannevig skal vere ein av to norske samfunnsvitskaplege representantar i prosjektet. Dannevig har forskingserfaring frå nordområda og deltek i dette prosjektet som samfunnsvitar. Det er særleg oppgåva med å identifisere nøkkelspørsmål i polarforskinga for Europa han skal vere involvert i.

Les meir om EU-PolarNet på Forskingsrådet sine sider her: http://www.forskningsradet.no/prognett-polarforskning/EUPolarNet/1254012267707