Arealbruk og naturfare

5. november 2014 blei det halde eit møte mellom AREALKLIM–prosjektet, som blir gjennomført av Vestlandsforsking, og NIFS. Møtet hadde tittelen «Arealbruk og naturfare» og inkluderte innlegg om arealplanlegging og klimatilpassing, ROS-analyser, vskog og naturfare, m.m.

Møte NIFS & AREALKLIM-prosjektet, Vestlandsforskning

Tid: 5. november 2014, 9 – 15.30

Sted: Jernbaneverkets auditorium, Stortorvet

0900

Velkommen + kort om NIFS og hensikten med møtet   

Gordana Petkovic, SVV

Arealplanlegging

9.15

AREALKLIM

Naturskade på fysisk infrastruktur: skyldes det dårlig vær eller dårlig planlegging?

Resultater fra prosjektet "Arealplanlegging og beredskap for fremtidens klima" (AREALKLIM).

Halvor Dannevig,

Vestlands­forskning

9.45

NIFS

ROS-analyser og deres bruk i planlegging av sikker infrastruktur

Jan Otto Larsen, SVV

10.15

Presentasjon av

«Veileder i helhetlig ROS-analyse i kommunen»

Cathrine Andersen, DSB

10.30

Pause

Vann på avveie og lokal samhandling

10.45

Årsak til og tiltak for å hindre flomskader og vann på ville veier

Eksempler fra pilotfeltene i Gudbrandsdalen.

Flomveiene – skadepunkter – stikkrennener.

S. Myrabø, Per Viréhn, JBV

11.15

Kan offentlig tilgang til skadestatistikk fra forsikringsnæringen styrke kommunenes arbeid med å forebygge naturskade?

Om prosjektet "Pilotprosjekt om testing av skadedata fra forsikringsbransjen for vurdering av klimasårbarheit" finansiert av Finans Norge og Miljø- og klimadepartementet.

Carlo Aall

Vestlands­forskning

11.30

Lunsj

12.15

Bruk av nye prinsipper for lokal overvannshåndtering – status i norske kommuner

Resultater fra et PhD arbeid innenfor prosjektet "Buildings and Infrastructure - Vulnerability and Adaptive Capacity to Climate Change" (BIVUAC) finansiert av NORKLIMA.

Kyrre Groven,

Vestlands­forskning

12.30

Lokal samhandling, risikokommunikasjon

Kjetil Rød

SVV, Rm

12.50

PAUSE

Skog og infrastruktur

13.10

NIFS rapport om skogbruk og naturfare: regelverk, problemstillinger osv.

Knut Sørgaard, SVV

13.30

Skog og skred – kunnskap om skogens effekt på skredfare

A.Verhage

Odd Are Jensen, NVE

13.55

Skog og skogsdrift som potensiell årsak til hendelser nedstrøms

+ evt. forslag til tiltak. Masteroppgave Soknedal.

S. Myrabø

Maria H. Olsen

14.10

PAUSE

14.25

Lønner det seg å forebygge mot naturskade?

Presentasjon av prosjektet "Naturskader – kostnader ved forebygging vs. gjenoppbygging av kommunalt eid infrastruktur" finansiert av KS FoU.

Carlo Aall

14.50

Diskusjon

15.30

Slutt for dagen