Vestlandsforsking søker ny direktør

Spennande leiarstilling i Sogndal.

Stiftinga Vestlandsforsking er eit regionalt forankra forskingsinstitutt som utfører oppdrag for offentleg forvaltning og næringsliv både nasjonalt og regionalt, for Norges Forskningsråd og innanfor EU sine programsatsingar. Vi er nær 30 medarbeidarar i eit tverrfagleg og internasjonalt orientert miljø som arbeider med forsking for eit ope og berekraftig samfunn innan informasjonsteknologi (IKT), regional utvikling og innovasjon, reiseliv, energi, transport og klima. I 2012 omsette vi for NOK 26 mill.

Direktøren har det overordna administrative, økonomiske og faglege ansvaret for Stiftinga Vestlandsforsking.

Direktøren si viktigaste oppgåve er å iverksette Vestlandsforsking sin strategi for utvikling ved å

  • Styrke instituttet med fleire forskarar, auka kapasitet og kompetanse og vekst i forskingsaktiviteten
  • Sikre forskingskvaliteten gjennom fagleg fornying, auka kompetanse, publiseringsaktivitet og internasjonalt forskingssamarbeid
  • Sikre at forskinga er tverrfagleg, kritisk, relevant og anvendt i høve til kunnskapsutfordringar på viktige samfunnsområde
  • Bygge sterke samarbeidsnettverk med regionale, nasjonale og internasjonale forskings- og utviklingsmiljø
  • Vere ein synleg og relevant aktør i det regionale innovasjonssystemet
  • Sikre eit fagleg og økonomisk robust institutt som er ein attraktiv arbeidsplass


Vestlandsforsking søker etter ein person som har gode leiareigenskapar og gode føresetnader for å leie ein forskingsinstitusjon. Du må ha interesse for og evne til strategisk arbeid, vere marknadsorientert, relasjonsorientert og ha god gjennomføringsevne. Innsikt, erfaring og nettverk i høve til forskingsverksemd vil bli vektlagt. Innsikt og kjennskap til privat næringsliv og offentleg sektor er også ein fordel.

Vi tilbyr lønn etter avtale, pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og gode forsikringsordningar. Stillinga som direktør er ei åremålsstilling på 5 år med høve til fornying.
Vestlandsforsking treng fleire kvinnelege leiarar, og vi oppmodar kvinner til å søke.

For meir informasjon, kontakt styreleiar Knut M.Olsen, telefon: 92 23 01 01, epost: kmo@sp.no
eller direktør Agnes Landstad, telefon: 91 54 66 10, epost: agnes.landstad@vestforsk.no.

Vi ber om søknad med fullstendig CV.

Søknad merka "Direktør" sendast til Stiftinga Vestlandsforsking, Postboks 163, 6851 Sogndal
eller til agnes.landstad@vestforsk.no

Søknadsfrist onsdag 12.juni 2013.

Vestlandsforsking har gode kontorlokale sentralt i Fosshaugane Campus i Sogndal, ei samlokalisering av idrett, friluftsliv, forsking, bedrifter og utdanning som har skapt eit dynamisk og aktivt miljø med over 500 tilsette. I tillegg kjem eit aktivt studentmiljø ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Sogn og Fjordane og Sogn er kjend for fantastisk natur og gode forhold for aktivt friluftsliv sommar som vinter. Sogndal vart i 2011 kåra til Norges beste UTE-stad.