Seminar - Sumvirkninger av tekniske inngrep i utmark

Seminarprogram og presentasjonar frå seminar arr. 13. mars 2013.

Tid: 13. mars 2013, fra 9:00 til 16:00
Sted: Den Norske Turistforening, Youngstorget 1, Oslo

Program
8:30-9:00: Registrering og lett servering

9:00-9:05: Velkommen (Hans Erik Lerkelund, FRIFO)

Del 1: Innledning: Intensjonene i naturmangfoldloven og bakgrunn for prosjektet

Formål: Belyse bakgrunnen for og forventningene til det å kreve at man skal vurdere sumvirkning av tekniske inngrep på naturmangfold.

9:05-9:30: Bakgrunnen for at sumvirkninger ble tatt inn i naturmangfoldloven (Ole Kristian Fauchald, Universitetet i Oslo). Presentasjon finnes her.

9:30-9:45: Om prosjektet «Sumeffekter av tekniske inngrep i utmark (Carlo Aall, Vestlandsforsking (VF))

Del 2: Begrepet sumvirkninger

Formål: Få fram ulike syn på hvordan sumvirkninger på naturmangfold kan arte seg.

9:45-10:15: Hva er sumvirkninger og hvordan kan de analyseres? (Kristine Skarbø, VF)

10:15-10:30: Kommentarer fra salen

10:30-10:45: Pause

Del 3: Sumvirkninger og dagens forvaltningspraksis

Formål: Illustrere behovet for avklaringer av hvordan analysere og ta hensyn til sumvirkninger i naturforvaltningen

10:45-11:15: Hvordan vurderer forvaltningen sumvirkninger: eksempler fra ny fornybar energi (Ragnar Brevik, VF)

11:15-11:30: Kommentarer fra salen

Del 4: Metodiske tilnærminger

Formål: Presentere eksempler på metodikk for analyse av sumvirkninger.

11:30-12:00: Erfaringer fra metodeutvikling: GIS, indeksering og klassifisering av landskap (Lars Erikstad, NINA)

12:00-12:30: Erfaringer fra analyse av sumvirkninger (Morten W. Melby, Miljøfaglig Utredning)

12:30-13:30: Lunsj

Del 5: Rundeborddiskusjon

Formål: Få de ulike aktørene som deltar på seminaret til å bli enige om hva som kan avklares ut fra den foreliggende kunnskapen når det gjelder hvordan analysere og hvordan ta hensyn til i naturforvaltningen sumeffekter av tekniske inngrep, samt identifisere eventuelle kunnskapshull.

13:30-14:00: Innspill fra sentrale aktører om hvordan man bør analysere og ta hensyn til sumvirkninger av energiutbygging

14:30-15:45: Debatt (ordstyrer og referent: VF)

15:45-16:00: Oppsummering, veien videre og avslutning