Seminar om kommunene sitt arbeid med forebygging av klimarelaterte naturskader

Finans Norge, i samarbeid med Vestlandsforsking, arrangerte 22. mai seminar om bruk av forsikringsnæringens skadestatistikk i kommunenes arbeid med å forebygge klimarelaterte naturskader.

Program med foredrag

Deltakarliste

Bakgrunn

Finans Norge og Miljøverndepartementet (ved Framtidens byer) har bevilget penger til et prosjekt med følgende overordnede mål: Avklare potensialet og forutsetninger for å styrke forebygging av klimarelatert naturskade ved å teste ut nytteverdien av tilgang til forsikringsselskapenes skadestatistikk. Fokuset i pilotprosjektet er tilbakeslags- og overvannsproblematikk. Naturskade som skred, storm, flom og stormflo kan også bringes inn i prosjektet. Prosjektet skal forholde seg til de utfordringene som knytter seg til både dagens klima og forventninger om framtidige klimaendringer. Prosjektet startet 1. mars 2013 og skal vare i ett år. Prosjektet inneholder fem hoveddeler:

  1. Avklare datagrunnlag slik forsikringsnæringens skadestatistikk foreligger i dag.
  2. Avklare hvilke forventninger kommunale og statlige myndigheter har til det å få tilgang til forsikringsnæringens skadestatistikk.
  3. Utvikle en metode for hvordan kommunene kan ta i bruk skadestatistikken.
  4. Prøve ut å ta i bruk skadestatistikken i et antall pilotkommuner.
  5. Ut fra erfaringene i pilotene, vurdere kostnad og nytte ved, betingelser for og organiseringen av å eventuelt gjøre forsikringsnæringens skadestatistikk offentlig tilgjengelig.

Formål med seminaret

  • Presentere internasjonale og norske erfaringer som er relevant for det å gjøre offentlig tilgjengelig og ta i bruk i kommunal planlegging skadestatistikk fra forsikringsnæringen
  • Avklare hvilke forventninger kommunale og statlige myndigheter har til det å få tilgang til forsikringsnæringens skadestatistikk
  • Presentere foreløpige konklusjoner som gjelder datagrunnlag slik forsikringsnæringens skadestatistikk foreligger i dag.
  • Presentere et foreløpig opplegg for hvordan prøve ut det å ta i bruk skadestatistikken i et antall pilotkommuner